Commit 23dec169 authored by Martin Strbacka's avatar Martin Strbacka
Browse files

Update dialog now can survive screen rotation.

parent 79f21138
......@@ -20,7 +20,6 @@ package cz.nic.datovka.activities;
import java.util.Locale;
import android.app.AlertDialog;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
......@@ -64,6 +63,7 @@ import cz.nic.datovka.connector.DatabaseHelper;
import cz.nic.datovka.contentProviders.MsgBoxContentProvider;
import cz.nic.datovka.fragments.AddAccountFragment;
import cz.nic.datovka.fragments.MessageListFragment;
import cz.nic.datovka.fragments.UpdateNoticeFragment;
import cz.nic.datovka.services.MessageBoxRefreshService;
public class MainActivity extends SherlockFragmentActivity implements ActionBar.OnNavigationListener, LoaderCallbacks<Cursor> {
......@@ -394,12 +394,9 @@ public class MainActivity extends SherlockFragmentActivity implements ActionBar.
msgBoxes = null;
if (numberOfAccounts > 0) {
Log.d(this.getLocalClassName(), "Showing warning message. thisVersion " + thisVersion + " lastVersion " + lastVersion);
AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
builder.setTitle("Aktualizace");
builder.setMessage("Vzhledem k rozsáhlým změnám interní databáze této aplikace, bylo nutné odstranit veškeré lokálně stažené zprávy. "
+ "Nastavení účtů zůstalo zachováno. Pro opětovné stažení vašich zpráv stiskněte tlačítko obnovení v pravém horním rohu (dvě šipky).");
builder.setPositiveButton("OK", null);
builder.show();
String msg = "Vzhledem k rozsáhlým změnám interní databáze této aplikace, bylo nutné odstranit veškeré lokálně stažené zprávy. "
+ "Nastavení účtů zůstalo zachováno. Pro opětovné stažení vašich zpráv stiskněte tlačítko obnovení v pravém horním rohu (dvě šipky).";
UpdateNoticeFragment.newInstance(msg).show(fragmentManager, UpdateNoticeFragment.DIALOG_ID);
}
SharedPreferences.Editor editor = sp.edit();
editor.putInt(VERSION_KEY, thisVersion);
......
package cz.nic.datovka.fragments;
import android.app.AlertDialog;
import android.app.Dialog;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.DialogFragment;
public class UpdateNoticeFragment extends DialogFragment {
public static final String MESSAGE = "msg";
public static final String DIALOG_ID = "UpdateNoticeFragment";
String message;
public static UpdateNoticeFragment newInstance(String message) {
UpdateNoticeFragment unf = new UpdateNoticeFragment();
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString(MESSAGE, message);
unf.setArguments(bundle);
return unf;
}
@Override
public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) {
AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(getActivity());
builder.setTitle("Aktualizace");
builder.setMessage(this.getArguments().getString(MESSAGE));
builder.setPositiveButton("OK", null);
return builder.create();
}
}
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment