Commit 06cb4dc3 authored by Karel Slaný's avatar Karel Slaný

Updated Czech localisation.

parent 111fd72c
......@@ -40,62 +40,62 @@
<context>
<name>Accounts</name>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="301"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="302"/>
<source>Remove account: %1</source>
<translation>Odstranit účet: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="302"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="303"/>
<source>Do you want to remove the account &apos;%1&apos;?</source>
<translation>Opravdu chcete odstranit účet &apos;%1&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="303"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="304"/>
<source>Note: It will also remove all related local databases and account information.</source>
<translation>Poznámka: Budou odstraněny také všechny odpovídající lokální databáze a informace o účtu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="210"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="211"/>
<source>Problem while updating account</source>
<translation>Problém při vytváření účtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="211"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="212"/>
<source>Account name has not been specified!</source>
<translation>Název účtu nebyl vyplněn!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="212"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="213"/>
<source>This field must be filled in.</source>
<translation>Tato položka musí být vyplněna.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="158"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="159"/>
<source>Problem while creating account</source>
<translation>Problém při vytváření účtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="159"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="160"/>
<source>User name, password or account name has not been specified!</source>
<translation>Uživatelské jméno, heslo nebo jméno účtu nebylo vyplněno!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="160"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="161"/>
<source>These fields must be filled in.</source>
<translation>Tyto položky musí být vyplněny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="176"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="177"/>
<source>Creating account: %1</source>
<translation>Vytváření účtu: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="177"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="178"/>
<source>Account &apos;%1&apos; could not be created.</source>
<translation>Účet &apos;%1&apos; nemohl být vytvořen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="178"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="179"/>
<source>Account with user name &apos;%1&apos; already exists.</source>
<translation>Účet s uživatelským jménem &apos;%1&apos; již existuje.</translation>
</message>
......@@ -148,8 +148,8 @@
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="130"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="220"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="295"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="324"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="299"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="328"/>
<source>Cannot open message database!</source>
<translation>Nepodařilo se otevřít databázi zpráv!</translation>
</message>
......@@ -291,7 +291,7 @@
<translation>Nepodařilo se zpracovat soubor %1!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="239"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="243"/>
<source>Message has been downloaded</source>
<translation>Zpráva byla stažena</translation>
</message>
......@@ -428,23 +428,23 @@
<context>
<name>Files</name>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="204"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="234"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="209"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="239"/>
<source>Open attachment error</source>
<translation>Chyba otevření přílohy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="235"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="240"/>
<source>There is no application to open this file format.</source>
<translation>Neexistuje aplikace, která pracuje s tímto formátem souborů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="236"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="241"/>
<source>File: &apos;%1&apos;</source>
<translation>Soubor: &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="205"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="210"/>
<source>Cannot save selected file to disk for opening.</source>
<translation>Nelze uložit zvolený soubor pro otevření.</translation>
</message>
......@@ -469,190 +469,190 @@
<translation>Cesta: &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="308"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="648"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="313"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="657"/>
<source>ZFO missing</source>
<translation>Chybějící ZFO</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="309"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="649"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="314"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="658"/>
<source>ZFO message is not present in local database.</source>
<translation>ZFO se zprávou není uloženo v lokální databázi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="310"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="650"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="315"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="659"/>
<source>Download complete message again to obtain it.</source>
<translation>Stáhněte znovu celou datovou zprávu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="358"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="363"/>
<source>Delete files: %1</source>
<translation>Smazat soubory: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="359"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="364"/>
<source>Do you want to clean up the file database of account &apos;%1&apos;?</source>
<translation>Opravdu chcete pročistit databázi souborů pro účet &apos;%1&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="360"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="365"/>
<source>Note: All attachment files of messages will be removed from the database.</source>
<translation>Poznámka: Všechny přílohy zpráv budou odstraněny z databáze.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="402"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="407"/>
<source>Vacuum databases</source>
<translation>Vakuum databází</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="417"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="423"/>
<source>Operation Vacuum has finished</source>
<translation>Operace Vakuum byla dokončena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="789"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="798"/>
<source>General</source>
<translation>Obecné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="790"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="799"/>
<source>Subject</source>
<translation>Předmět</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="792"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="801"/>
<source>Attachment size</source>
<translation>Velikost příloh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="794"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="803"/>
<source>Personal delivery</source>
<translation>Doručení do vlastních rukou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="795"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="797"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="804"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="806"/>
<source>Yes</source>
<translation>Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="795"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="797"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="804"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="806"/>
<source>No</source>
<translation>Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="796"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="805"/>
<source>Delivery by fiction</source>
<translation>Doručení fikcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="799"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="808"/>
<source>Sender</source>
<translation>Odesílatel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="800"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="808"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="809"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="817"/>
<source>Databox ID</source>
<translation>ID schránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="802"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="810"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="811"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="819"/>
<source>Name</source>
<translation>Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="804"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="811"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="813"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="820"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="807"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="816"/>
<source>Recipient</source>
<translation>Příjemce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="814"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="823"/>
<source>To hands</source>
<translation>K rukám</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="820"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="829"/>
<source>Our file mark</source>
<translation>Naše spisová značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="824"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="833"/>
<source>Our reference number</source>
<translation>Naše číslo jednací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="828"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="837"/>
<source>Your file mark</source>
<translation>Vaše spisová značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="832"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="841"/>
<source>Your reference number</source>
<translation>Vaše číslo jednací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="836"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="845"/>
<source>Law</source>
<translation>Zákon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="840"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="849"/>
<source>Year</source>
<translation>Rok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="844"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="853"/>
<source>Section</source>
<translation>Sekce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="848"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="857"/>
<source>Paragraph</source>
<translation>Odstavec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="852"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="861"/>
<source>Letter</source>
<translation>Písmeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="856"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="865"/>
<source>Additional info</source>
<translation>Doplňující informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="860"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="869"/>
<source>Message state</source>
<translation>Stav zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="861"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="870"/>
<source>Delivery time</source>
<translation>Čas dodání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="865"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="874"/>
<source>Accetance time</source>
<translation>Čas doručení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="869"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="878"/>
<source>Status</source>
<translation>Stav</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="873"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="882"/>
<source>Events</source>
<translation>Události</translation>
</message>
......@@ -660,27 +660,27 @@
<context>
<name>GlobalSettingsQmlWrapper</name>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="296"/>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="297"/>
<source>Last synchronisation: %1</source>
<translation>Poslední synchronizace: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="323"/>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="324"/>
<source>Select directory</source>
<translation>Zvolit adresář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="339"/>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="340"/>
<source>New location error</source>
<translation>Chyba nového umístění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="340"/>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="341"/>
<source>It is not possible to store databases in the new location. Write permission denied.</source>
<translation>Není možné uložit databáze do nového umístění. Nemáte právo zápisu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="341"/>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="342"/>
<source>Action will be cancelled.</source>
<translation>Akce bude zrušena.</translation>
</message>
......@@ -876,17 +876,17 @@
<context>
<name>IsdsSession</name>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="92"/>
<location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="93"/>
<source>Cannot open certificate</source>
<translation>Nepodařilo se otevřít certifikát</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="120"/>
<location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="121"/>
<source>Cannot parse certificate</source>
<translation>Nepodařilo se zpracovat certifikát</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="125"/>
<location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="127"/>
<source>Unknown certificate format</source>
<translation>Neznámý formát certifikátu</translation>
</message>
......@@ -894,92 +894,92 @@
<context>
<name>IsdsWrapper</name>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="448"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1102"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="447"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1103"/>
<source>Wrong username or message ID</source>
<translation>Špatné uživatelské jméno nebo ID zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="186"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="307"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="185"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="306"/>
<source>Wrong username</source>
<translation>Špatné uživatelské jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1114"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1115"/>
<source>Downloading message %1</source>
<translation>Stahování zprávy %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="191"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="310"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="451"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="571"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="578"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="589"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="600"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="190"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="309"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="450"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="570"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="577"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="588"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="599"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="655"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="696"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="703"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="778"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1321"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1322"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="185"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="184"/>
<source>Unknow error</source>
<translation>Neznámá chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="191"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="310"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="451"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="571"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="590"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="601"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="190"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="309"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="450"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="570"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="589"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="600"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="656"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="704"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="778"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1321"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1322"/>
<source>Internal error</source>
<translation>Interní chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="222"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="221"/>
<source>Change password error: %1</source>
<translation>Chyba při změně hesla: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="224"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="230"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="223"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="229"/>
<source>ISDS returns: %1</source>
<translation>ISDS vrací: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="229"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="228"/>
<source>Password for username &apos;%1&apos; has changed.</source>
<translation>Heslo pro uživatelské jméno &apos;%1&apos; bylo změněno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="363"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="362"/>
<source>Finding databoxes</source>
<translation>Vyhledávání datových schránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="388"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="387"/>
<source>Find databox: %1</source>
<translation>Vyhledat datovou schránku: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="429"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="428"/>
<source>Error creating task</source>
<translation>Chyba při vytváření úlohy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="473"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="472"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="901"/>
<source>Delivery info: %1</source>
<translation>Informace o doručení: %1</translation>
......@@ -1005,7 +1005,7 @@
<translation>Zpráva %1 byla stažena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="460"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="459"/>
<source>Downloading delivery info %1</source>
<translation>Stahování doručenky %1</translation>
</message>
......@@ -1015,13 +1015,13 @@
<translation>Stahuji zprávu: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="474"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="473"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="902"/>
<source>Failed to download delivery info for message %1.</source>
<translation>Stažení informací o doručení zprávy %1 selhalo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="319"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="318"/>
<source>Getting account info %1</source>
<translation>Získávám info o účtě %1</translation>
</message>
......@@ -1036,110 +1036,110 @@
<translation>Nezdařilo se stáhnout informace o účtu pro uživatelské jméno %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1009"/>
<source>%1: Message has been sent</source>
<translation>%1: Zpráva byla odeslána</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1010"/>