Commit 09d4cc97 authored by Karel Slaný's avatar Karel Slaný

Updated Czech localisation.

parent 54172504
......@@ -510,231 +510,236 @@
<context>
<name>Files</name>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="217"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="247"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="224"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="242"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="272"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="281"/>
<source>Open attachment error</source>
<translation>Chyba otevření přílohy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="248"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="273"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="282"/>
<source>There is no application to open this file format.</source>
<translation>Neexistuje aplikace, která pracuje s tímto formátem souborů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="249"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="274"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="283"/>
<source>File: &apos;%1&apos;</source>
<translation>Soubor: &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="218"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="225"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="243"/>
<source>Cannot save selected file to disk for opening.</source>
<translation>Nelze uložit zvolený soubor pro otevření.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="67"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="71"/>
<source>Attachment saving</source>
<translation>Ukládání příloh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="68"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="72"/>
<source>Attachments have been saved.</source>
<translation>Přílohy byly uloženy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="69"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="73"/>
<source>Attachments have not been saved!</source>
<translation>Přílohy nebyly uloženy!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="71"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="75"/>
<source>Path: &apos;%1&apos;</source>
<translation>Cesta: &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="321"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="663"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="355"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="697"/>
<source>ZFO missing</source>
<translation>Chybějící ZFO</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="322"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="664"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="356"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="698"/>
<source>ZFO message is not present in local database.</source>
<translation>ZFO se zprávou není uloženo v lokální databázi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="323"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="665"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="357"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="699"/>
<source>Download complete message again to obtain it.</source>
<translation>Stáhněte znovu celou datovou zprávu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="373"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="407"/>
<source>Delete files: %1</source>
<translation>Smazat soubory: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="374"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="408"/>
<source>Do you want to clean up the file database of account &apos;%1&apos;?</source>
<translation>Opravdu chcete pročistit databázi souborů pro účet &apos;%1&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="375"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="409"/>
<source>Note: All attachment files of messages will be removed from the database.</source>
<translation>Poznámka: Všechny přílohy zpráv budou odstraněny z databáze.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="417"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="451"/>
<source>Vacuum databases</source>
<translation>Vakuum databází</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="433"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="467"/>
<source>Operation Vacuum has finished</source>
<translation>Operace Vakuum byla dokončena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="775"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="809"/>
<source>General</source>
<translation>Obecné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="776"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="810"/>
<source>Subject</source>
<translation>Předmět</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="778"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="812"/>
<source>Attachment size</source>
<translation>Velikost příloh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="780"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="814"/>
<source>Personal delivery</source>
<translation>Doručení do vlastních rukou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="781"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="783"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="815"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="817"/>
<source>Yes</source>
<translation>Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="781"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="783"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="815"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="817"/>
<source>No</source>
<translation>Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="782"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="816"/>
<source>Delivery by fiction</source>
<translation>Doručení fikcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="785"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="819"/>
<source>Sender</source>
<translation>Odesílatel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="786"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="794"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="820"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="828"/>
<source>Databox ID</source>
<translation>ID schránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="788"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="796"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="822"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="830"/>
<source>Name</source>
<translation>Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="790"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="797"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="824"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="831"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="793"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="827"/>
<source>Recipient</source>
<translation>Příjemce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="800"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="834"/>
<source>To hands</source>
<translation>K rukám</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="806"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="840"/>
<source>Our file mark</source>
<translation>Naše spisová značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="810"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="844"/>
<source>Our reference number</source>
<translation>Naše číslo jednací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="814"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="848"/>
<source>Your file mark</source>
<translation>Vaše spisová značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="818"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="852"/>
<source>Your reference number</source>
<translation>Vaše číslo jednací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="822"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="856"/>
<source>Law</source>
<translation>Zákon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="826"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="860"/>
<source>Year</source>
<translation>Rok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="830"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="864"/>
<source>Section</source>
<translation>Sekce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="834"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="868"/>
<source>Paragraph</source>
<translation>Odstavec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="838"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="872"/>
<source>Letter</source>
<translation>Písmeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="842"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="876"/>
<source>Additional info</source>
<translation>Doplňující informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="846"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="880"/>
<source>Message state</source>
<translation>Stav zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="847"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="881"/>
<source>Delivery time</source>
<translation>Čas dodání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="851"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="885"/>
<source>Accetance time</source>
<translation>Čas doručení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="855"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="889"/>
<source>Status</source>
<translation>Stav</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="859"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="893"/>
<source>Events</source>
<translation>Události</translation>
</message>
......
......@@ -510,231 +510,236 @@
<context>
<name>Files</name>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="217"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="247"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="224"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="242"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="272"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="281"/>
<source>Open attachment error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="248"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="273"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="282"/>
<source>There is no application to open this file format.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="249"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="274"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="283"/>
<source>File: &apos;%1&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="218"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="225"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="243"/>
<source>Cannot save selected file to disk for opening.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="67"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="71"/>
<source>Attachment saving</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="68"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="72"/>
<source>Attachments have been saved.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="69"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="73"/>
<source>Attachments have not been saved!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="71"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="75"/>
<source>Path: &apos;%1&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="321"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="663"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="355"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="697"/>
<source>ZFO missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="322"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="664"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="356"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="698"/>
<source>ZFO message is not present in local database.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="323"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="665"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="357"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="699"/>
<source>Download complete message again to obtain it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="373"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="407"/>
<source>Delete files: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="374"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="408"/>
<source>Do you want to clean up the file database of account &apos;%1&apos;?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="375"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="409"/>
<source>Note: All attachment files of messages will be removed from the database.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="417"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="451"/>
<source>Vacuum databases</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="433"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="467"/>
<source>Operation Vacuum has finished</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="775"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="809"/>
<source>General</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="776"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="810"/>
<source>Subject</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="778"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="812"/>
<source>Attachment size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="780"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="814"/>
<source>Personal delivery</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="781"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="783"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="815"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="817"/>
<source>Yes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="781"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="783"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="815"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="817"/>
<source>No</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="782"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="816"/>
<source>Delivery by fiction</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="785"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="819"/>
<source>Sender</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="786"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="794"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="820"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="828"/>
<source>Databox ID</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="788"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="796"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="822"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="830"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="790"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="797"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="824"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="831"/>
<source>Address</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="793"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="827"/>
<source>Recipient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="800"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="834"/>
<source>To hands</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="806"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="840"/>
<source>Our file mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="810"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="844"/>
<source>Our reference number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="814"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="848"/>
<source>Your file mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="818"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="852"/>
<source>Your reference number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="822"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="856"/>
<source>Law</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="826"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="860"/>
<source>Year</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="830"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="864"/>
<source>Section</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="834"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="868"/>
<source>Paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="838"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="872"/>
<source>Letter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="842"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="876"/>
<source>Additional info</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="846"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="880"/>
<source>Message state</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="847"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="881"/>
<source>Delivery time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="851"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="885"/>
<source>Accetance time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line