Commit 25da1a15 authored by Karel Slaný's avatar Karel Slaný Committed by Martin Straka

Updated Gov::SrvcMvRtpoVt.

parent a40d1e07
......@@ -23,32 +23,589 @@
#include "src/datovka_shared/gov_services/service/gov_mv_rtpo_vt.h"
#define SRVC_SHORT_NAME "GovMvRtpoVt"
#define SRVC_FULL_NAME "Výpis z Rejstříku trestů právnických osob"
#define SRVC_ANNOTATION "CzechPOINT@home - Výpis z Rejstříku trestů právnických osob"
#define SRVC_IDENTIFICATION "CzechPOINT@home - 269"
#define SRVC_XML_TEMPLATE "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><d:root xmlns:d=\"http://software602.cz/sample\" ancestor_id=\"\" folder_id=\"\" formdata_id=\"\" fsuser_id=\"\" institute_type=\"\" ldapPass=\"\" nazev=\"\" page=\"0\" page_id=\"\" query_seq=\"10\" register=\"269\" retry=\"0\" seq=\"\" templateVersion_id=\"\" url=\"\" url_release=\"\" user_name=\"\" version=\"2.13o\" xml:lang=\"cs\"><d:gw_sn/><d:gw_form_name/><d:stav_form celkem_budov=\"\" celkem_jednotek=\"\" celkem_parcel=\"\" cp_cesta=\"\" cp_rejstrik=\"\" cp_test_cj=\"\" dalsi_strana_kn=\"0\" dalsi_strana_kn_c=\"\" dalsi_strana_orzr=\"0\" dalsi_strana_orzr_c=\"\" dolozka=\"\" dolozka_c=\"\" dolozka_cesta=\"\" dolozka_stitek=\"\" fuser_id=\"\" hash=\"\" hash_lv_sn=\"\" hash_sj_sn=\"\" hash_sp_sn=\"\" hashp=\"\" hashp_lv_sn=\"0\" hashp_sj_sn=\"\" hashp_sp2_tp=\"\" hashp_sp3_tp=\"\" hashp_sp4_tp=\"\" hashp_sp_sn=\"0\" hashp_sp_tp=\"0\" ir_datum_narozeni=\"\" ir_vyhledavani=\"0\" kd_vyhledavani=\"0\" kn_nemovitost=\"\" kn_typ_vypisu=\"\" kn_vyhledavani=\"0\" misto=\"\" misto_ini=\"\" or_typ_vypisu=\"\" p1_ir_ini=\"\" p1_ir_vypocet=\"\" p1_kd_ini=\"\" p1_kd_vypocet=\"\" p1_kn_ini=\"\" p1_kn_vypocet=\"\" p1_or_ini=\"\" p1_or_vypocet=\"\" p1_zr_ini=\"\" p1_zr_vypocet=\"\" p2_ir_ini=\"\" p2_ir_vypocet=\"\" p2_kd_ini=\"\" p2_kd_vypocet=\"\" p2_kn_ini=\"\" p2_kn_vypocet=\"\" p2_or_ini=\"\" p2_or_vypocet=\"\" p2_zr_ini=\"\" p2_zr_vypocet=\"\" p_ir=\"\" p_kd=\"\" p_kn=\"\" p_or=\"\" p_zr=\"\" pc_ini=\"\" pc_vypocet=\"\" platform=\"\" posta_zaver=\"0\" printer=\"\" printer_ChoosePrinter=\"\" printer_stitek=\"\" printer_test=\"\" prvni_strana_kn=\"0\" prvni_strana_kn_c=\"\" prvni_strana_orzr=\"0\" prvni_strana_orzr_c=\"\" savedialog=\"\" savedialog_test=\"\" saveform=\"\" saveform_posta=\"\" saveformdir=\"\" saveformdir_ini=\"\" sestavy_user_celkem=\"\" sestavy_user_nevydano=\"\" sestavy_user_vydano=\"\" seznam_parcel_id_nemovitost=\"\" sservice=\"\" sservice_ini=\"\" stav_cislo_jednotky=\"\" stav_dolozka=\"\" stav_dolozka_ok=\"\" stav_dolozka_stitek=\"\" stav_lv_obec=\"\" stav_lv_sb=\"\" stav_lv_seznam_nemovitosti=\"\" stav_lv_seznam_nemovitosti_priloha_pdf=\"\" stav_lv_sj=\"\" stav_lv_sp=\"\" stav_mmb=\"\" stav_nahled_pdf=\"\" stav_page=\"\" stav_pc_edit=\"0\" stav_pokladni_doklad=\"0\" stav_priloha_pdf=\"\" stav_printer_stitek=\"\" stav_retry=\"0\" stav_sestavy_user_nevydano=\"\" stav_seznam_nemovitosti=\"\" stav_seznam_nemovitosti_priloha_pdf=\"\" stav_sj_seznam_nemovitosti=\"\" stav_sj_seznam_nemovitosti_priloha_pdf=\"\" stav_sp_seznam_nemovitosti=\"\" stav_sp_seznam_nemovitosti_priloha_pdf=\"\" stav_testovani=\"\" stav_typ_parcela=\"0\" stav_zauctovane_vypisy=\"0\" stav_zkratka=\"\" transakcni_kod=\"\" typ_instituce=\"\" typform=\"\" url_fs=\"\" url_fs_ini=\"\" url_sservice=\"\" url_sservice_ini=\"\" urlir_fs=\"\" urlir_fs_ini=\"\" urlkd_fs=\"\" urlkd_fs_ini=\"\" urlkn_fs=\"\" urlkn_fs_ini=\"\" urlor_fs=\"\" urlor_fs_ini=\"\" urlzr_fs=\"\" urlzr_fs_ini=\"\" stav_hk_udaje=\"\" rt_vyhledani=\"0\"/><d:stav_rizeni><d:vydano>0</d:vydano></d:stav_rizeni><d:referent><d:prijmeni/><d:jmeno/><d:titpredjm/><d:titzajm/><d:datum_narozeni/><d:email/><d:telefon/><d:misto/><d:spisova_sluzba/><d:url_spisova_sluzba/><d:fs/><d:urlkn_fs/><d:urlor_fs/><d:urlzr_fs/><d:urlkd_fs/><d:url_fs/><d:cesta_formulare/><d:cislo_jednaci/><d:ucet_kn/><d:p1_kn>100</d:p1_kn><d:p2_kn>50</d:p2_kn><d:p1_or>100</d:p1_or><d:p2_or>50</d:p2_or><d:p1_zr>100</d:p1_zr><d:p2_zr>50</d:p2_zr><d:p1_kd>100</d:p1_kd><d:p2_kd>50</d:p2_kd><d:p1_ir>100</d:p1_ir><d:p2_ir>50</d:p2_ir><d:zkratka_uradu/><d:urlir_fs/></d:referent><d:vyhledavaci_udaje><d:ic typ_vypisu=\"1\">xSUBJECT_IC</d:ic><d:ku kod=\"\"/><d:lv/><d:ir><d:ic/><d:jmeno/><d:prijmeni/><d:datum_narozeni/><d:rc/></d:ir><d:kn err=\"\" nemovitost=\"\" seznam_nemovitosti=\"\" vyhledavani=\"0\"><d:obec/><d:castecny_vypis>0</d:castecny_vypis><d:seznam_parcel err=\"\"><d:ku/><d:kmenove_cislo/><d:poddeleni_cisla/><d:castecny_vypis>0</d:castecny_vypis><d:typ_parcely/><d:id_lv/><d:id/><d:nemovitost/></d:seznam_parcel><d:seznam_budov err=\"\" pocet_polozek=\"\" porovnat_polozku=\"\" vybrana_polozka=\"\"><d:ku/><d:cast_obce/><d:typ_budovy>1</d:typ_budovy><d:cp_ce/><d:castecny_vypis>0</d:castecny_vypis><d:cast_obce_id/></d:seznam_budov><d:seznam_jednotek err=\"\"><d:ku/><d:cast_obce/><d:typ_budovy>1</d:typ_budovy><d:cp_ce/><d:castecny_vypis>0</d:castecny_vypis><d:cislo_jednotky/><d:cast_obce_id/><d:nemovitost/></d:seznam_jednotek><d:opravneny_subjekt err=\"\"><d:ku/><d:opravneny_subjekt/><d:opravneny_subjekt_id/></d:opravneny_subjekt><d:seznam_nemovitosti><d:seznam_parcel><d:polozka id=\"\" nemovitost=\"\"/></d:seznam_parcel><d:seznam_budov><d:polozka id=\"\" nemovitost=\"\"/></d:seznam_budov><d:seznam_jednotek><d:polozka id=\"\" id_lv=\"\" nemovitost=\"\"/></d:seznam_jednotek></d:seznam_nemovitosti><d:sestava/></d:kn><d:ciselnik><d:cast_obce><d:polozka cast_obce=\"\" id=\"\"/></d:cast_obce><d:opravneny_subjekt><d:polozka id=\"\" opravneny_subjekt=\"\"/></d:opravneny_subjekt><d:seznam_parcel><d:polozka id=\"\" id_lv=\"\" parcela=\"\"/></d:seznam_parcel><d:katastralni_uzemi><d:polozka id=\"\" katastralni_uzemi=\"\"/></d:katastralni_uzemi><d:seznam_nemovitosti seznam_nemovitosti=\"\"><d:seznam_parcel><d:polozka id=\"\" id_nemovitost=\"\" nemovitost=\"\"/></d:seznam_parcel><d:seznam_budov><d:polozka id=\"\" nemovitost=\"\"/></d:seznam_budov><d:seznam_jednotek><d:polozka id=\"\" id_lv=\"\" nemovitost=\"\"/></d:seznam_jednotek></d:seznam_nemovitosti><d:sestavy><d:polozka datumVytvoreni=\"\" id=\"\" pocetStran=\"\" popis=\"\" stav=\"\"/></d:sestavy></d:ciselnik><d:kd><d:ic/><d:icz/></d:kd><d:nazev/><d:pravni_forma/><d:sidlo/><d:stat/><d:druh_zadosti/></d:vyhledavaci_udaje><d:nahled_pdf page=\"0\" page_id=\"\"><d:xml_data><d:seznam_parcel><d:data><d:par><d:id/><d:par_type/><d:katuze_kod/><d:kmenove_cislo_par/><d:poddeleni_cisla_par/><d:maplis_kod/><d:zpurvy_kod/><d:drupoz_kod/><d:vymera_parcely/><d:tel_id/><d:bud_id/></d:par><d:bud><d:id/><d:typbud_kod/><d:cislo_domovni/></d:bud><d:drupoz><d:kod/><d:nazev/></d:drupoz><d:zpurvy><d:kod/><d:nazev/></d:zpurvy><d:maplis><d:id/><d:oznaceni_mapoveho_listu/></d:maplis><d:katuze><d:kod/><d:obce_kod/><d:nazev/></d:katuze><d:opsub_rep><d:opsub><d:id/><d:opsub_type/><d:jmeno/><d:prijmeni/><d:nazev_ulice/><d:cislo_domovni/><d:obec/><d:psc/><d:nazev/></d:opsub></d:opsub_rep><d:vla><d:id/><d:opsub_id/><d:tel_id/><d:podil_citatel/><d:podil_jmenovatel/></d:vla><d:tel><d:id/><d:cislo_tel/></d:tel></d:data></d:seznam_parcel><d:seznam_budov><d:data><d:par><d:id/><d:par_type/><d:kmenove_cislo_par/><d:poddeleni_cisla_par/></d:par><d:bud><d:id/><d:typbud_kod/><d:caobce_kod/><d:cislo_domovni/><d:zpvybu_kod/><d:tel_id/></d:bud><d:typbud><d:kod/><d:nazev/></d:typbud><d:katuze><d:kod/><d:obce_kod/><d:nazev/></d:katuze><d:zpvybu><d:kod/><d:nazev/></d:zpvybu><d:opsub_rep><d:opsub><d:id/><d:opsub_type/><d:jmeno/><d:prijmeni/><d:nazev_ulice/><d:cislo_domovni/><d:obec/><d:psc/><d:nazev/></d:opsub></d:opsub_rep><d:vla><d:id/><d:opsub_id/><d:tel_id/><d:podil_citatel/><d:podil_jmenovatel/></d:vla><d:tel><d:id/><d:cislo_tel/></d:tel></d:data></d:seznam_budov><d:seznam_jednotek><d:data><d:bud><d:id/><d:typbud_kod/><d:cislo_domovni/></d:bud><d:katuze><d:kod/><d:obce_kod/><d:nazev/></d:katuze><d:jed><d:id/><d:bud_id/><d:typjed_kod/><d:cislo_jednotky/><d:zpvyje_kod/><d:tel_id/><d:podil_citatel/><d:podil_jmenovatel/></d:jed><d:typjed><d:kod/><d:nazev/></d:typjed><d:zpvyje><d:kod/><d:nazev/></d:zpvyje><d:opsub_rep><d:opsub><d:id/><d:opsub_type/><d:jmeno/><d:prijmeni/><d:nazev_ulice/><d:cislo_domovni/><d:obec/><d:psc/><d:nazev/></d:opsub></d:opsub_rep><d:vla><d:id/><d:opsub_id/><d:tel_id/><d:podil_citatel/><d:podil_jmenovatel/></d:vla><d:tel><d:id/><d:cislo_tel/></d:tel></d:data></d:seznam_jednotek><d:nahled_pdf_err/></d:xml_data></d:nahled_pdf><d:priloha_pdf stav=\"\"><d:nazev_souboru/><d:pocet_stran ps_dolozka=\"\" tisk_dolozka=\"0\">0</d:pocet_stran><d:base64data/></d:priloha_pdf><d:evidencni_udaje filename=\"\" stav=\"\"><d:pc gen=\"\" or=\"\" pc=\"\" pc_fs=\"\" pc_posta=\"\" stav=\"\"/><d:document_id stav=\"\"/><d:datum/><d:misto stav=\"\"/><d:typ_zadatele>1</d:typ_zadatele><d:fyzicka_osoba><d:prijmeni/><d:jmeno/><d:titpredjm/><d:titzajm/><d:datum_narozeni/><d:email/><d:telefon/><d:rc/><d:cp/><d:dp/><d:adresa><d:ulice/><d:cp_co/><d:psc/><d:obec/></d:adresa><d:adresa_bydliste><d:ulice/><d:cp_co/><d:psc/><d:obec/></d:adresa_bydliste></d:fyzicka_osoba><d:pravnicka_osoba><d:nazev_organizace/><d:ico/><d:prijmeni/><d:jmeno/><d:titpredjm/><d:titzajm/><d:email/><d:telefon/><d:rc/><d:cp/><d:datum_narozeni/><d:adresa><d:ulice/><d:cp_co/><d:psc/><d:obec/></d:adresa><d:adresa_bydliste><d:ulice1/><d:cp_co1/><d:psc1/><d:obec1/></d:adresa_bydliste><d:adresa_bydliste2><d:ulice2/><d:cp_co2/><d:psc02/><d:obec2/></d:adresa_bydliste2></d:pravnicka_osoba></d:evidencni_udaje><d:evidencni_udaje_cp><d:rejstrik/><d:pc/></d:evidencni_udaje_cp><d:prijmovy_doklad><d:prijmeni/><d:jmeno/><d:titpredjm/><d:titzajm/><d:datum_narozeni/><d:email/><d:telefon/></d:prijmovy_doklad><d:dolozka><d:registr/><d:pc/><d:pocet_stran/><d:misto/><d:datum/><d:referent_titpredjm/><d:referent_prijmeni/><d:referent_jmeno/><d:referent_titzajm/></d:dolozka><d:bindata><d:s_105x74/><d:s_105x74o/><d:s_90x36/><d:s_78x47/><d:nahledPDF/></d:bindata><d:evidencni_udaje_hk><d:nazev/><d:ulice_obec/><d:psc/><d:ic/><d:dic/></d:evidencni_udaje_hk></d:root>"
static const char xml_template[] =
"<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>""\n"
"<d:root xmlns:d=\"http://software602.cz/sample\" ancestor_id=\"\" "
"folder_id=\"\" formdata_id=\"\" fsuser_id=\"\" institute_type=\"\" "
"ldapPass=\"\" nazev=\"\" page=\"0\" page_id=\"\" query_seq=\"10\" "
"register=\"269\" retry=\"0\" seq=\"\" templateVersion_id=\"\" url=\"\" "
"url_release=\"\" user_name=\"\" version=\"2.13o\" xml:lang=\"cs\">""\n"
" <d:gw_sn/>""\n"
" <d:gw_form_name/>""\n"
" <d:stav_form celkem_budov=\"\" celkem_jednotek=\"\" celkem_parcel=\"\" "
"cp_cesta=\"\" cp_rejstrik=\"\" cp_test_cj=\"\" dalsi_strana_kn=\"0\" "
"dalsi_strana_kn_c=\"\" dalsi_strana_orzr=\"0\" dalsi_strana_orzr_c=\"\" "
"dolozka=\"\" dolozka_c=\"\" dolozka_cesta=\"\" dolozka_stitek=\"\" "
"fuser_id=\"\" hash=\"\" hash_lv_sn=\"\" hash_sj_sn=\"\" hash_sp_sn=\"\" "
"hashp=\"\" hashp_lv_sn=\"0\" hashp_sj_sn=\"\" hashp_sp2_tp=\"\" "
"hashp_sp3_tp=\"\" hashp_sp4_tp=\"\" hashp_sp_sn=\"0\" hashp_sp_tp=\"0\" "
"ir_datum_narozeni=\"\" ir_vyhledavani=\"0\" kd_vyhledavani=\"0\" "
"kn_nemovitost=\"\" kn_typ_vypisu=\"\" kn_vyhledavani=\"0\" misto=\"\" "
"misto_ini=\"\" or_typ_vypisu=\"\" p1_ir_ini=\"\" p1_ir_vypocet=\"\" "
"p1_kd_ini=\"\" p1_kd_vypocet=\"\" p1_kn_ini=\"\" p1_kn_vypocet=\"\" "
"p1_or_ini=\"\" p1_or_vypocet=\"\" p1_zr_ini=\"\" p1_zr_vypocet=\"\" "
"p2_ir_ini=\"\" p2_ir_vypocet=\"\" p2_kd_ini=\"\" p2_kd_vypocet=\"\" "
"p2_kn_ini=\"\" p2_kn_vypocet=\"\" p2_or_ini=\"\" p2_or_vypocet=\"\" "
"p2_zr_ini=\"\" p2_zr_vypocet=\"\" p_ir=\"\" p_kd=\"\" p_kn=\"\" p_or=\"\" "
"p_zr=\"\" pc_ini=\"\" pc_vypocet=\"\" platform=\"\" posta_zaver=\"0\" "
"printer=\"\" printer_ChoosePrinter=\"\" printer_stitek=\"\" "
"printer_test=\"\" prvni_strana_kn=\"0\" prvni_strana_kn_c=\"\" "
"prvni_strana_orzr=\"0\" prvni_strana_orzr_c=\"\" savedialog=\"\" "
"savedialog_test=\"\" saveform=\"\" saveform_posta=\"\" saveformdir=\"\" "
"saveformdir_ini=\"\" sestavy_user_celkem=\"\" sestavy_user_nevydano=\"\" "
"sestavy_user_vydano=\"\" seznam_parcel_id_nemovitost=\"\" sservice=\"\" "
"sservice_ini=\"\" stav_cislo_jednotky=\"\" stav_dolozka=\"\" "
"stav_dolozka_ok=\"\" stav_dolozka_stitek=\"\" stav_lv_obec=\"\" "
"stav_lv_sb=\"\" stav_lv_seznam_nemovitosti=\"\" "
"stav_lv_seznam_nemovitosti_priloha_pdf=\"\" stav_lv_sj=\"\" "
"stav_lv_sp=\"\" stav_mmb=\"\" stav_nahled_pdf=\"\" stav_page=\"\" "
"stav_pc_edit=\"0\" stav_pokladni_doklad=\"0\" stav_priloha_pdf=\"\" "
"stav_printer_stitek=\"\" stav_retry=\"0\" stav_sestavy_user_nevydano=\"\" "
"stav_seznam_nemovitosti=\"\" stav_seznam_nemovitosti_priloha_pdf=\"\" "
"stav_sj_seznam_nemovitosti=\"\" "
"stav_sj_seznam_nemovitosti_priloha_pdf=\"\" "
"stav_sp_seznam_nemovitosti=\"\" "
"stav_sp_seznam_nemovitosti_priloha_pdf=\"\" "
"stav_testovani=\"\" stav_typ_parcela=\"0\" stav_zauctovane_vypisy=\"0\" "
"stav_zkratka=\"\" transakcni_kod=\"\" typ_instituce=\"\" typform=\"\" "
"url_fs=\"\" url_fs_ini=\"\" url_sservice=\"\" url_sservice_ini=\"\" "
"urlir_fs=\"\" urlir_fs_ini=\"\" urlkd_fs=\"\" urlkd_fs_ini=\"\" "
"urlkn_fs=\"\" urlkn_fs_ini=\"\" urlor_fs=\"\" urlor_fs_ini=\"\" "
"urlzr_fs=\"\" urlzr_fs_ini=\"\" stav_hk_udaje=\"\" rt_vyhledani=\"0\"/>""\n"
" <d:stav_rizeni>""\n"
" <d:vydano>0</d:vydano>""\n"
" </d:stav_rizeni>""\n"
" <d:referent>""\n"
" <d:prijmeni/>""\n"
" <d:jmeno/>""\n"
" <d:titpredjm/>""\n"
" <d:titzajm/>""\n"
" <d:datum_narozeni/>""\n"
" <d:email/>""\n"
" <d:telefon/>""\n"
" <d:misto/>""\n"
" <d:spisova_sluzba/>""\n"
" <d:url_spisova_sluzba/>""\n"
" <d:fs/>""\n"
" <d:urlkn_fs/>""\n"
" <d:urlor_fs/>""\n"
" <d:urlzr_fs/>""\n"
" <d:urlkd_fs/>""\n"
" <d:url_fs/>""\n"
" <d:cesta_formulare/>""\n"
" <d:cislo_jednaci/>""\n"
" <d:ucet_kn/>""\n"
" <d:p1_kn>100</d:p1_kn>""\n"
" <d:p2_kn>50</d:p2_kn>""\n"
" <d:p1_or>100</d:p1_or>""\n"
" <d:p2_or>50</d:p2_or>""\n"
" <d:p1_zr>100</d:p1_zr>""\n"
" <d:p2_zr>50</d:p2_zr>""\n"
" <d:p1_kd>100</d:p1_kd>""\n"
" <d:p2_kd>50</d:p2_kd>""\n"
" <d:p1_ir>100</d:p1_ir>""\n"
" <d:p2_ir>50</d:p2_ir>""\n"
" <d:zkratka_uradu/>""\n"
" <d:urlir_fs/>""\n"
" </d:referent>""\n"
" <d:vyhledavaci_udaje>""\n"
" <d:ic typ_vypisu=\"1\">__repl_SUBJECT_IC__</d:ic>""\n"
" <d:ku kod=\"\"/>""\n"
" <d:lv/>""\n"
" <d:ir>""\n"
" <d:ic/>""\n"
" <d:jmeno/>""\n"
" <d:prijmeni/>""\n"
" <d:datum_narozeni/>""\n"
" <d:rc/>""\n"
" </d:ir>""\n"
" <d:kn err=\"\" nemovitost=\"\" seznam_nemovitosti=\"\" vyhledavani=\"0\">""\n"
" <d:obec/>""\n"
" <d:castecny_vypis>0</d:castecny_vypis>""\n"
" <d:seznam_parcel err=\"\">""\n"
" <d:ku/>""\n"
" <d:kmenove_cislo/>""\n"
" <d:poddeleni_cisla/>""\n"
" <d:castecny_vypis>0</d:castecny_vypis>""\n"
" <d:typ_parcely/>""\n"
" <d:id_lv/>""\n"
" <d:id/>""\n"
" <d:nemovitost/>""\n"
" </d:seznam_parcel>""\n"
" <d:seznam_budov err=\"\" pocet_polozek=\"\" porovnat_polozku=\"\" "
"vybrana_polozka=\"\">""\n"
" <d:ku/>""\n"
" <d:cast_obce/>""\n"
" <d:typ_budovy>1</d:typ_budovy>""\n"
" <d:cp_ce/>""\n"
" <d:castecny_vypis>0</d:castecny_vypis>""\n"
" <d:cast_obce_id/>""\n"
" </d:seznam_budov>""\n"
" <d:seznam_jednotek err=\"\">""\n"
" <d:ku/>""\n"
" <d:cast_obce/>""\n"
" <d:typ_budovy>1</d:typ_budovy>""\n"
" <d:cp_ce/>""\n"
" <d:castecny_vypis>0</d:castecny_vypis>""\n"
" <d:cislo_jednotky/>""\n"
" <d:cast_obce_id/>""\n"
" <d:nemovitost/>""\n"
" </d:seznam_jednotek>""\n"
" <d:opravneny_subjekt err=\"\">""\n"
" <d:ku/>""\n"
" <d:opravneny_subjekt/>""\n"
" <d:opravneny_subjekt_id/>""\n"
" </d:opravneny_subjekt>""\n"
" <d:seznam_nemovitosti>""\n"
" <d:seznam_parcel>""\n"
" <d:polozka id=\"\" nemovitost=\"\"/>""\n"
" </d:seznam_parcel>""\n"
" <d:seznam_budov>""\n"
" <d:polozka id=\"\" nemovitost=\"\"/>""\n"
" </d:seznam_budov>""\n"
" <d:seznam_jednotek>""\n"
" <d:polozka id=\"\" id_lv=\"\" nemovitost=\"\"/>""\n"
" </d:seznam_jednotek>""\n"
" </d:seznam_nemovitosti>""\n"
" <d:sestava/>""\n"
" </d:kn>""\n"
" <d:ciselnik>""\n"
" <d:cast_obce>""\n"
" <d:polozka cast_obce=\"\" id=\"\"/>""\n"
" </d:cast_obce>""\n"
" <d:opravneny_subjekt>""\n"
" <d:polozka id=\"\" opravneny_subjekt=\"\"/>""\n"
" </d:opravneny_subjekt>""\n"
" <d:seznam_parcel>""\n"
" <d:polozka id=\"\" id_lv=\"\" parcela=\"\"/>""\n"
" </d:seznam_parcel>""\n"
" <d:katastralni_uzemi>""\n"
" <d:polozka id=\"\" katastralni_uzemi=\"\"/>""\n"
" </d:katastralni_uzemi>""\n"
" <d:seznam_nemovitosti seznam_nemovitosti=\"\">""\n"
" <d:seznam_parcel>""\n"
" <d:polozka id=\"\" id_nemovitost=\"\" nemovitost=\"\"/>""\n"
" </d:seznam_parcel>""\n"
" <d:seznam_budov>""\n"
" <d:polozka id=\"\" nemovitost=\"\"/>""\n"
" </d:seznam_budov>""\n"
" <d:seznam_jednotek>""\n"
" <d:polozka id=\"\" id_lv=\"\" nemovitost=\"\"/>""\n"
" </d:seznam_jednotek>""\n"
" </d:seznam_nemovitosti>""\n"
" <d:sestavy>""\n"
" <d:polozka datumVytvoreni=\"\" id=\"\" pocetStran=\"\" popis=\"\" "
"stav=\"\"/>""\n"
" </d:sestavy>""\n"
" </d:ciselnik>""\n"
" <d:kd>""\n"
" <d:ic/>""\n"
" <d:icz/>""\n"
" </d:kd>""\n"
" <d:nazev/>""\n"
" <d:pravni_forma/>""\n"
" <d:sidlo/>""\n"
" <d:stat/>""\n"
" <d:druh_zadosti/>""\n"
" </d:vyhledavaci_udaje>""\n"
" <d:nahled_pdf page=\"0\" page_id=\"\">""\n"
" <d:xml_data>""\n"
" <d:seznam_parcel>""\n"
" <d:data>""\n"
" <d:par>""\n"
" <d:id/>""\n"
" <d:par_type/>""\n"
" <d:katuze_kod/>""\n"
" <d:kmenove_cislo_par/>""\n"
" <d:poddeleni_cisla_par/>""\n"
" <d:maplis_kod/>""\n"
" <d:zpurvy_kod/>""\n"
" <d:drupoz_kod/>""\n"
" <d:vymera_parcely/>""\n"
" <d:tel_id/>""\n"
" <d:bud_id/>""\n"
" </d:par>""\n"
" <d:bud>""\n"
" <d:id/>""\n"
" <d:typbud_kod/>""\n"
" <d:cislo_domovni/>""\n"
" </d:bud>""\n"
" <d:drupoz>""\n"
" <d:kod/>""\n"
" <d:nazev/>""\n"
" </d:drupoz>""\n"
" <d:zpurvy>""\n"
" <d:kod/>""\n"
" <d:nazev/>""\n"
" </d:zpurvy>""\n"
" <d:maplis>""\n"
" <d:id/>""\n"
" <d:oznaceni_mapoveho_listu/>""\n"
" </d:maplis>""\n"
" <d:katuze>""\n"
" <d:kod/>""\n"
" <d:obce_kod/>""\n"
" <d:nazev/>""\n"
" </d:katuze>""\n"
" <d:opsub_rep>""\n"
" <d:opsub>""\n"
" <d:id/>""\n"
" <d:opsub_type/>""\n"
" <d:jmeno/>""\n"
" <d:prijmeni/>""\n"
" <d:nazev_ulice/>""\n"
" <d:cislo_domovni/>""\n"
" <d:obec/>""\n"
" <d:psc/>""\n"
" <d:nazev/>""\n"
" </d:opsub>""\n"
" </d:opsub_rep>""\n"
" <d:vla>""\n"
" <d:id/>""\n"
" <d:opsub_id/>""\n"
" <d:tel_id/>""\n"
" <d:podil_citatel/>""\n"
" <d:podil_jmenovatel/>""\n"
" </d:vla>""\n"
" <d:tel>""\n"
" <d:id/>""\n"
" <d:cislo_tel/>""\n"
" </d:tel>""\n"
" </d:data>""\n"
" </d:seznam_parcel>""\n"
" <d:seznam_budov>""\n"
" <d:data>""\n"
" <d:par>""\n"
" <d:id/>""\n"
" <d:par_type/>""\n"
" <d:kmenove_cislo_par/>""\n"
" <d:poddeleni_cisla_par/>""\n"
" </d:par>""\n"
" <d:bud>""\n"
" <d:id/>""\n"
" <d:typbud_kod/>""\n"
" <d:caobce_kod/>""\n"
" <d:cislo_domovni/>""\n"
" <d:zpvybu_kod/>""\n"
" <d:tel_id/>""\n"
" </d:bud>""\n"
" <d:typbud>""\n"
" <d:kod/>""\n"
" <d:nazev/>""\n"
" </d:typbud>""\n"
" <d:katuze>""\n"
" <d:kod/>""\n"
" <d:obce_kod/>""\n"
" <d:nazev/>""\n"
" </d:katuze>""\n"
" <d:zpvybu>""\n"
" <d:kod/>""\n"
" <d:nazev/>""\n"
" </d:zpvybu>""\n"
" <d:opsub_rep>""\n"
" <d:opsub>""\n"
" <d:id/>""\n"
" <d:opsub_type/>""\n"
" <d:jmeno/>""\n"
" <d:prijmeni/>""\n"
" <d:nazev_ulice/>""\n"
" <d:cislo_domovni/>""\n"
" <d:obec/>""\n"
" <d:psc/>""\n"
" <d:nazev/>""\n"
" </d:opsub>""\n"
" </d:opsub_rep>""\n"
" <d:vla>""\n"
" <d:id/>""\n"
" <d:opsub_id/>""\n"
" <d:tel_id/>""\n"
" <d:podil_citatel/>""\n"
" <d:podil_jmenovatel/>""\n"
" </d:vla>""\n"
" <d:tel>""\n"
" <d:id/>""\n"
" <d:cislo_tel/>""\n"
" </d:tel>""\n"
" </d:data>""\n"
" </d:seznam_budov>""\n"
" <d:seznam_jednotek>""\n"
" <d:data>""\n"
" <d:bud>""\n"
" <d:id/>""\n"
" <d:typbud_kod/>""\n"
" <d:cislo_domovni/>""\n"
" </d:bud>""\n"
" <d:katuze>""\n"
" <d:kod/>""\n"
" <d:obce_kod/>""\n"
" <d:nazev/>""\n"
" </d:katuze>""\n"
" <d:jed>""\n"
" <d:id/>""\n"
" <d:bud_id/>""\n"
" <d:typjed_kod/>""\n"
" <d:cislo_jednotky/>""\n"
" <d:zpvyje_kod/>""\n"
" <d:tel_id/>""\n"
" <d:podil_citatel/>""\n"
" <d:podil_jmenovatel/>""\n"
" </d:jed>""\n"
" <d:typjed>""\n"
" <d:kod/>""\n"
" <d:nazev/>""\n"
" </d:typjed>""\n"
" <d:zpvyje>""\n"
" <d:kod/>""\n"
" <d:nazev/>""\n"
" </d:zpvyje>""\n"
" <d:opsub_rep>""\n"
" <d:opsub>""\n"
" <d:id/>""\n"
" <d:opsub_type/>""\n"
" <d:jmeno/>""\n"
" <d:prijmeni/>""\n"
" <d:nazev_ulice/>""\n"
" <d:cislo_domovni/>""\n"
" <d:obec/>""\n"
" <d:psc/>""\n"
" <d:nazev/>""\n"
" </d:opsub>""\n"
" </d:opsub_rep>""\n"
" <d:vla>""\n"
" <d:id/>""\n"
" <d:opsub_id/>""\n"
" <d:tel_id/>""\n"
" <d:podil_citatel/>""\n"
" <d:podil_jmenovatel/>""\n"
" </d:vla>""\n"
" <d:tel>""\n"
" <d:id/>""\n"
" <d:cislo_tel/>""\n"
" </d:tel>""\n"
" </d:data>""\n"
" </d:seznam_jednotek>""\n"
" <d:nahled_pdf_err/>""\n"
" </d:xml_data>""\n"
" </d:nahled_pdf>""\n"
" <d:priloha_pdf stav=\"\">""\n"
" <d:nazev_souboru/>""\n"
" <d:pocet_stran ps_dolozka=\"\" tisk_dolozka=\"0\">0</d:pocet_stran>""\n"
" <d:base64data/>""\n"
" </d:priloha_pdf>""\n"
" <d:evidencni_udaje filename=\"\" stav=\"\"><d:pc gen=\"\" or=\"\" pc=\"\" "
"pc_fs=\"\" pc_posta=\"\" stav=\"\"/>""\n"
" <d:document_id stav=\"\"/>""\n"
" <d:datum/>""\n"
" <d:misto stav=\"\"/>""\n"
" <d:typ_zadatele>1</d:typ_zadatele>""\n"
" <d:fyzicka_osoba>""\n"
" <d:prijmeni/>""\n"
" <d:jmeno/>""\n"
" <d:titpredjm/>""\n"
" <d:titzajm/>""\n"
" <d:datum_narozeni/>""\n"
" <d:email/>""\n"
" <d:telefon/>""\n"
" <d:rc/>""\n"
" <d:cp/>""\n"
" <d:dp/>""\n"
" <d:adresa>""\n"
" <d:ulice/>""\n"
" <d:cp_co/>""\n"
" <d:psc/>""\n"
" <d:obec/>""\n"
" </d:adresa>""\n"
" <d:adresa_bydliste>""\n"
" <d:ulice/>""\n"
" <d:cp_co/>""\n"
" <d:psc/>""\n"
" <d:obec/>""\n"
" </d:adresa_bydliste>""\n"
" </d:fyzicka_osoba>""\n"
" <d:pravnicka_osoba>""\n"
" <d:nazev_organizace/>""\n"
" <d:ico/>""\n"
" <d:prijmeni/>""\n"
" <d:jmeno/>""\n"
" <d:titpredjm/>""\n"
" <d:titzajm/>""\n"
" <d:email/>""\n"
" <d:telefon/>""\n"
" <d:rc/>""\n"
" <d:cp/>""\n"
" <d:datum_narozeni/>""\n"
" <d:adresa>""\n"
" <d:ulice/>""\n"
" <d:cp_co/>""\n"
" <d:psc/>""\n"
" <d:obec/>""\n"
" </d:adresa>""\n"
" <d:adresa_bydliste>""\n"
" <d:ulice1/>""\n"
" <d:cp_co1/>""\n"
" <d:psc1/>""\n"
" <d:obec1/>""\n"
" </d:adresa_bydliste>""\n"
" <d:adresa_bydliste2>""\n"
" <d:ulice2/>""\n"
" <d:cp_co2/>""\n"
" <d:psc02/>""\n"
" <d:obec2/>""\n"
" </d:adresa_bydliste2>""\n"
" </d:pravnicka_osoba>""\n"
" </d:evidencni_udaje>""\n"
" <d:evidencni_udaje_cp>""\n"
" <d:rejstrik/>""\n"
" <d:pc/>""\n"
" </d:evidencni_udaje_cp>""\n"
" <d:prijmovy_doklad>""\n"
" <d:prijmeni/>""\n"
" <d:jmeno/>""\n"
" <d:titpredjm/>""\n"
" <d:titzajm/>""\n"
" <d:datum_narozeni/>""\n"
" <d:email/>""\n"
" <d:telefon/>""\n"
" </d:prijmovy_doklad>""\n"
" <d:dolozka>""\n"
" <d:registr/>""\n"
" <d:pc/>""\n"
" <d:pocet_stran/>""\n"
" <d:misto/>""\n"
" <d:datum/>""\n"
" <d:referent_titpredjm/>""\n"
" <d:referent_prijmeni/>""\n"
" <d:referent_jmeno/>""\n"
" <d:referent_titzajm/>""\n"
" </d:dolozka>""\n"
" <d:bindata>""\n"
" <d:s_105x74/>""\n"
" <d:s_105x74o/>""\n"
" <d:s_90x36/>""\n"
" <d:s_78x47/>""\n"
" <d:nahledPDF/>""\n"
" </d:bindata>""\n"
" <d:evidencni_udaje_hk>""\n"
" <d:nazev/>""\n"
" <d:ulice_obec/>""\n"
" <d:psc/>""\n"
" <d:ic/>""\n"
" <d:dic/>""\n"
" </d:evidencni_udaje_hk>""\n"
"</d:root>";
Gov::SrvcMvRtpoVt::SrvcMvRtpoVt(void)
: m_ic()
{
}
const QString &Gov::SrvcMvRtpoVt::internalId(void) const
{
static const QString shortName("SrvcMvRtpoVt");
return shortName;
}
const QString &Gov::SrvcMvRtpoVt::fullName(void) const
{
static const QString fullName(tr("Printout from the criminal records of legal persons"));
// "Výpis z Rejstříku trestů právnických osob"
return fullName;
}
const QString &Gov::SrvcMvRtpoVt::instituteName(void) const
{
static const QString instituteName(GOV_MV_FULL_NAME);
return instituteName;
}
const QString &Gov::SrvcMvRtpoVt::boxId(void) const
{
static const QString boxId(GOV_MV_DB_ID);
return boxId;
}
const QString &Gov::SrvcMvRtpoVt::dmAnnotation(void) const
{
static const QString dmAnnotation("CzechPOINT@home - Výpis z Rejstříku trestů právnických osob");
return dmAnnotation;
}
GovMvRtpoVt::GovMvRtpoVt(void)
: GovService(QStringLiteral(SRVC_SHORT_NAME),
QStringLiteral(SRVC_FULL_NAME), QStringLiteral(GOV_MV_FULL_NAME),
QStringLiteral(GOV_MV_DB_ID), QStringLiteral(SRVC_ANNOTATION),
QStringLiteral(SRVC_IDENTIFICATION), QStringLiteral(GOV_MV_XML_FILE_NAME),
QStringLiteral(GOV_SRV_XML_ICO))
const QString &Gov::SrvcMvRtpoVt::dmSenderIdent(void) const
{
static const QString dmSenderIdent("CzechPOINT@home - 269");
return dmSenderIdent;
}
const QString &Gov::SrvcMvRtpoVt::dmFileDescr(void) const
{
static const QString dmFileDescr(GOV_MV_XML_FILE_NAME);
return dmFileDescr;
}
bool Gov::SrvcMvRtpoVt::canSend(enum Isds::Type::DbType dbType) const
{
switch (dbType) {
case Isds::Type::BT_OVM_FO:
case Isds::Type::BT_OVM_PFO:
case Isds::Type::BT_OVM_PO:
case Isds::Type::BT_PO:
case Isds::Type::BT_PO_ZAK:
case Isds::Type::BT_PO_REQ:
case Isds::Type::BT_PFO:
case Isds::Type::BT_PFO_ADVOK:
case Isds::Type::BT_PFO_DANPOR:
case Isds::Type::BT_PFO_INSSPR:
case Isds::Type::BT_PFO_AUDITOR:
case Isds::Type::BT_FO:
return true;
break;
default:
return false;
break;
}
}
#define IC_KEY "ic"
QList<Gov::RequiredInput> Gov::SrvcMvRtpoVt::requiredFields(void) const
{
QList<RequiredInput> formList;
{
RequiredInput ri;
ri.key = IC_KEY;
ri.val = m_ic;
ri.descr = tr("Subject ID (IČ)");
ri.placeholder = tr("Enter subject ID (IČ)");
ri.mandatory = true;
formList.append(ri);
}
return formList;
}
bool Gov::SrvcMvRtpoVt::setRequiredField(const QString &key, const QString &val)
{
if (key != IC_KEY) {
return false;
}
m_ic = val;
return true;
}
GovMvRtpoVt::~GovMvRtpoVt(void)
bool Gov::SrvcMvRtpoVt::haveAllMandatoryFields(void) const
{
return !m_ic.isEmpty();
}
const QByteArray GovMvRtpoVt::createXmlAttachment(
const Isds::DbOwnerInfo &dbOwnerInfo, XmlRequiredFileds reqFields)
QByteArray Gov::SrvcMvRtpoVt::binaryXmlContent(
const Isds::DbOwnerInfo &dbOwnerInfo) const
{
Q_UNUSED(dbOwnerInfo);
QString xml(QStringLiteral(SRVC_XML_TEMPLATE));
xml.replace("xSUBJECT_IC", reqFields.ic);
QString xml(xml_template);
xml.replace("__repl_SUBJECT_IC__", m_ic);
return xml.toUtf8();
}
......@@ -23,38 +23,66 @@
#pragma once
#include "src/datovka_shared/gov_services/service/gov_service.h"
#include <QCoreApplication> /* Q_DECLARE_TR_FUNCTIONS */
/*!
* GOV MV service
* Name: Výpis z Rejstříku trestů právnických osob
* DS: xhzkdqv - Automat CzP (Ministerstvo vnitra)
* XML: czpathome.xml - nutno doplnit IČ subjektu.
* Source DS type: FO, PFO, PO
*/
class GovMvRtpoVt : public GovService {
#include "src/datovka_shared/gov_services/service/gov_service.h"
public:
namespace Gov {
/*!
* @brief Constructor.
* GOV MV service
* Name: Výpis z Rejstříku trestů právnických osob
* DS: xhzkdqv - Automat CzP (Ministerstvo vnitra)
* XML: czpathome.xml - nutno doplnit IČ subjektu.
* Source DS type: FO, PFO, PO
*/
GovMvRtpoVt(void);
class SrvcMvRtpoVt : public Service {
Q_DECLARE_TR_FUNCTIONS(SrvcMvRtpoVt)
/*!
* @brief Destructor.
*/
virtual
~GovMvRtpoVt(void) Q_DECL_OVERRIDE;
public:
/*!
* @brief Constructor.
*/
SrvcMvRtpoVt(void);
/*!
* @brief Create and fill XML attachment content.
*
* @param[in] dbOwnerInfo DS owner info.
* @param[in] reqFields Gov service required information.
* @return XML string for attachment.
*/
virtual
const QByteArray createXmlAttachment(const Isds::DbOwnerInfo &dbOwnerInfo,
XmlRequiredFileds reqFields) Q_DECL_OVERRIDE;
};
virtual
const QString &internalId(void) const Q_DECL_OVERRIDE;
virtual
const QString &fullName(void) const Q_DECL_OVERRIDE;
virtual
const QString &instituteName(void) const Q_DECL_OVERRIDE;
virtual
const QString &boxId(void) const Q_DECL_OVERRIDE;
virtual
const QString &dmAnnotation(void) const Q_DECL_OVERRIDE;
virtual
const QString &dmSenderIdent(void) const Q_DECL_OVERRIDE;
virtual