Commit 9e7e00e8 authored by Karel Slaný's avatar Karel Slaný
Browse files

Updated Czech localisation.

parent f38a4519
......@@ -315,7 +315,7 @@ Component {
color: datovkaPalette.mid
width: myWidht
wrapMode: Text.Wrap
text: qsTr("The action allows clean up local databases and reduce their size. Note: The action can take some time.")
text: qsTr("The action performs a clean-up in local databases in order to optimise their speed and size. Note: It may take a while to complete this action.")
}
}
Connections {
......
......@@ -454,15 +454,30 @@
<context>
<name>GlobalSettingsQmlWrapper</name>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="214"/>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="234"/>
<source>Last synchronisation: %1</source>
<translation>Poslední synchronizace: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="264"/>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="282"/>
<source>Select directory</source>
<translation>Zvolit adresář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="298"/>
<source>New location error</source>
<translation>Chyba nového umístění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="302"/>
<source>It is not possible to store databases in the new location. Write permission denied.</source>
<translation>Není možné uložit databáze do nového umístění. Nemáte právo zápisu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="304"/>
<source>Action will be canceled.</source>
<translation>Akce bude zrušena.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>IsdsSession</name>
......@@ -881,47 +896,57 @@
<context>
<name>Messages</name>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="151"/>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="154"/>
<source>Delete message: %1</source>
<translation>Smazat zprávu: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="153"/>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="156"/>
<source>Do you want to delete the message &apos;%1&apos;?</source>
<translation>Přejete si smazat zprávu &apos;%1&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="154"/>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="157"/>
<source>Note: It will delete all attachments and message information from the local database.</source>
<translation>Poznámka: Z místní databáze budou smazány všechny přílohy a informace o zprávě. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="209"/>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="234"/>
<source>New location error</source>
<translation>Chyba nového umístění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="238"/>
<source>It is not possible to store databases in the new location because there is not enough free space left.</source>
<translation>Není možné uložit databáze do nového umístění, protože se tam nenachází dostatek volného místa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="240"/>
<source>Databases size is %1 MB.</source>
<translation>Velikost databáze je %1 MB.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="302"/>
<source>Change database location</source>
<translation>Změna umístění databází</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="211"/>
<source>You can move or copy the current databases to a new location or create new empty databases.</source>
<translation>Můžete přesunout nebo zkopírovat aktuální databáze do nového umístění nebo vytvořit nové prázdné databáze.</translation>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="304"/>
<source>What do you want to do with the currently used database files?</source>
<translation>Co chcete udělat se stávajícími databázovými soubory?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="213"/>
<source>What do you want to do with the currently used databases?</source>
<translation>Co si přejete provést s právě používanými databázemi? </translation>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="306"/>
<source>You have the option to move the current database files to a new location or you can delete them and create new empty databases.</source>
<translation>Máte možnost přesunout soubory současných databází do nového umístění, nebo je můžete smazat a vytvořit nové prázdné databáze.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="215"/>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="308"/>
<source>Move</source>
<translation>Přesunout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="217"/>
<source>Copy</source>
<translation>Kopírovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="219"/>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="310"/>
<source>Create new</source>
<translation>Nově vytvořit</translation>
</message>
......@@ -1169,27 +1194,27 @@
<translation>Zpráva byla označena jako nedoručitelná, protože DS adresáta byla zpětně znepřístupněna.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="637"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="734"/>
<source>FROM</source>
<translation>OD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="639"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="736"/>
<source>TO</source>
<translation>KOMU</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="641"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="738"/>
<source>DELIVERED</source>
<translation>DORUČENO</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="667"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="764"/>
<source>General</source>
<translation>Obecné informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="686"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="783"/>
<source>Personal delivery</source>
<translation>Doručení do vlastních rukou</translation>
</message>
......@@ -1270,15 +1295,15 @@
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/account_db.cpp" line="665"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="687"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="689"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="784"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="786"/>
<source>Yes</source>
<translation>Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/account_db.cpp" line="665"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="687"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="689"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="784"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="786"/>
<source>No</source>
<translation>Ne</translation>
</message>
......@@ -1293,28 +1318,28 @@
<translation>Omezený přístup</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="688"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="785"/>
<source>Delivery by fiction</source>
<translation>Doručení fikcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="698"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="711"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="795"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="808"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="701"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="798"/>
<source>Message author</source>
<translation>Odesílající osoba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="741"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="838"/>
<source>Message state</source>
<translation>Stav zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="782"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="879"/>
<source>Events</source>
<translation>Události</translation>
</message>
......@@ -1484,13 +1509,13 @@
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/db_tables.cpp" line="233"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="635"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="732"/>
<source>ID</source>
<translation>ID</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/db_tables.cpp" line="235"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="693"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="790"/>
<source>Sender</source>
<translation>Odesílatel</translation>
</message>
......@@ -1501,7 +1526,7 @@
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/db_tables.cpp" line="238"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="706"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="803"/>
<source>Recipient</source>
<translation>Příjemce</translation>
</message>
......@@ -1577,7 +1602,7 @@
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/db_tables.cpp" line="263"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="684"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="781"/>
<source>Attachment size</source>
<translation>Velikost příloh</translation>
</message>
......@@ -1587,25 +1612,25 @@
<translation>Typ MIME</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="696"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="709"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="793"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="806"/>
<source>Name</source>
<translation>Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/db_tables.cpp" line="247"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="681"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="778"/>
<source>Subject</source>
<translation>Předmět</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="644"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="741"/>
<source>This email has been generated with Datovka application based on a data message (%1) delivered to databox.</source>
<translation>Tento email byl vytvořen aplikací Datovka na základě datové zprávy (%1) doručené do datové schránky.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="694"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="707"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="791"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="804"/>
<source>Databox ID</source>
<translation>ID schránky</translation>
</message>
......@@ -1764,12 +1789,12 @@
<translation>Přílohy budou uchovány po dobu %1 dnů od jejich stažení, ale ne déle než odpovídající zprávy. Výchozí hodnota je %2 dnů. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/SettingsStoragePage.qml" line="255"/>
<location filename="../../qml/pages/SettingsStoragePage.qml" line="254"/>
<source>Databases location</source>
<translation>Umístění databází</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/SettingsStoragePage.qml" line="268"/>
<location filename="../../qml/pages/SettingsStoragePage.qml" line="267"/>
<source>Change location</source>
<translation>Změnit umístění</translation>
</message>
......@@ -1779,15 +1804,20 @@
<translation>Nastavit výchozí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/SettingsStoragePage.qml" line="302"/>
<location filename="../../qml/pages/SettingsStoragePage.qml" line="303"/>
<source>Clean up all databases</source>
<translation>Pročistit všechny databáze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/SettingsStoragePage.qml" line="306"/>
<location filename="../../qml/pages/SettingsStoragePage.qml" line="307"/>
<source>Clean now</source>
<translation>Vyčistit teď</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/SettingsStoragePage.qml" line="318"/>
<source>The action performs a clean-up in local databases in order to optimise their speed and size. Note: It may take a while to complete this action.</source>
<translation>Akce provede pročištění místních databází za účelem optimalizace rycholsti přístupu a jejich velikosti. Poznámka: Dokončení této akce může chvíli trvat. </translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsSyncPage</name>
......
......@@ -454,15 +454,30 @@
<context>
<name>GlobalSettingsQmlWrapper</name>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="214"/>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="234"/>
<source>Last synchronisation: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="264"/>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="282"/>
<source>Select directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="298"/>
<source>New location error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="302"/>
<source>It is not possible to store databases in the new location. Write permission denied.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="304"/>
<source>Action will be canceled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>IsdsSession</name>
......@@ -875,47 +890,57 @@
<context>
<name>Messages</name>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="151"/>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="154"/>
<source>Delete message: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="153"/>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="156"/>
<source>Do you want to delete the message &apos;%1&apos;?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="154"/>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="157"/>
<source>Note: It will delete all attachments and message information from the local database.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="209"/>
<source>Change database location</source>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="234"/>
<source>New location error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="211"/>
<source>You can move or copy the current databases to a new location or create new empty databases.</source>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="238"/>
<source>It is not possible to store databases in the new location because there is not enough free space left.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="213"/>
<source>What do you want to do with the currently used databases?</source>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="240"/>
<source>Databases size is %1 MB.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="215"/>
<source>Move</source>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="302"/>
<source>Change database location</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="217"/>
<source>Copy</source>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="304"/>
<source>What do you want to do with the currently used database files?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="306"/>
<source>You have the option to move the current database files to a new location or you can delete them and create new empty databases.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="219"/>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="308"/>
<source>Move</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="310"/>
<source>Create new</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
......@@ -1163,27 +1188,27 @@
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="637"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="734"/>
<source>FROM</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="639"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="736"/>
<source>TO</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="641"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="738"/>
<source>DELIVERED</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="667"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="764"/>
<source>General</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="686"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="783"/>
<source>Personal delivery</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
......@@ -1264,15 +1289,15 @@
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/account_db.cpp" line="665"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="687"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="689"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="784"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="786"/>
<source>Yes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/account_db.cpp" line="665"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="687"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="689"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="784"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="786"/>
<source>No</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
......@@ -1287,28 +1312,28 @@
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="688"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="785"/>
<source>Delivery by fiction</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="698"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="711"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="795"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="808"/>
<source>Address</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="701"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="798"/>
<source>Message author</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="741"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="838"/>
<source>Message state</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="782"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="879"/>
<source>Events</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
......@@ -1478,13 +1503,13 @@
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/db_tables.cpp" line="233"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="635"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="732"/>
<source>ID</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/db_tables.cpp" line="235"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="693"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="790"/>
<source>Sender</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
......@@ -1495,7 +1520,7 @@
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/db_tables.cpp" line="238"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="706"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="803"/>
<source>Recipient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
......@@ -1571,7 +1596,7 @@
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/db_tables.cpp" line="263"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="684"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="781"/>
<source>Attachment size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
......@@ -1581,25 +1606,25 @@
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="696"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="709"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="793"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="806"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/db_tables.cpp" line="247"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="681"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="778"/>
<source>Subject</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="644"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="741"/>
<source>This email has been generated with Datovka application based on a data message (%1) delivered to databox.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="694"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="707"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="791"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="804"/>
<source>Databox ID</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
......@@ -1758,12 +1783,12 @@
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/SettingsStoragePage.qml" line="255"/>
<location filename="../../qml/pages/SettingsStoragePage.qml" line="254"/>