Commit 024dcaae authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Added project status report for KSVI.

parent a5b583f2
\input mjmac
\hsize=7truein
\vsize=9.5truein
\language=\czech
\chyph
\centerline{\Big Projekt BIRD}
\bigskip
\centerline{\Big\ss (Basic Internet Routing Daemon)}
\bigskip
\centerline{\large\it zprva o~stavu projektu ke~dni 10. 11. 1999}
\vskip 0.5in
\leftline{\Large Obsazen}
\noindent\halign{\quad \hfil # & \quad # \hfil \cr
Vedouc projektu: & RNDr. Libor Forst \cr
\noalign{\medskip}
astnci: & Ondej Filip \cr
& Pavel Machek \cr
& Martin Mare \cr
}
\bigskip
\leftline{\Large Specifikace}
Clem projektu je vyvinout program umoujc dynamick routing
internetovskch protokol (IPv4 a IPv6) pro operan systmy kompatibiln
s~UNIXem (zejmna pak pro Linux). Tento program komunikuje s~ostatnmi
routery v~sti (respektive jej sti, na n se dynamick routing vztahuje)
prostednictvm standardnch protokol (RIPv2, OSPFv2, BGP4), vymuje si
s~nimi informace o~topologii st a jejch dynamickch zmnch a podle takto
zjitn topologie nastavuje routovac tabulky jdra OS.
Program dle zajiuje distribuci routovacch informac mezi jednotlivmi
(jinak na sob nazvislmi) protokoly, piem tyto informace umouje
filtrovat podle pravidel specifikovanch v~jednoduchm programovacm
jazyku, m lze mimo jin realizovat policy-based routing, kter
je jinak dostupn pouze v~drahch komernch routerech.
Projekt si rovn klade za cl vyut nejnovjch vymoenost
modernch UNIXovch OS, jako jsou vcensobn routovac tabulky, netlink
apod.
Router bude mono za bhu ovldat prostednictvm dcch pkaz
pedvanch po loklnm socketu. To zahrnuje vpis stavovch informac
celho systmu (routovacch tabulek, topologickch map protokolu OSPF,
atributovch tabulek BGP a jinch daj nezbytnch pro sprvce st)
a zejmna zmnu konfigurace bez nutnosti restartu protokol zmnami
nedotench.
\medskip
\leftline{\Large Stav projektu}
Po ztrt jednoho z~len tmu pokrauje vvoj ponkud pomalejm
tempem ne se pvodn oekvalo, nicmn zadn projektu hodlme splnit
v~celm rozsahu a projekt bhem tohoto kolnho roku dokonit. V~souasn
dob chyb zejmna dokumentace (jej nynj podoba se omezuje vhradn
na~bohat komente ve~zdrojovch textech) a podpora protokolu BGP.
\medskip
\noindent Stav jednotlivch st projektu:
\medskip
\halign{# \hfil & \qquad \hfil#\cr
Building system & 100\% \cr
Jdro routeru & 90\% \cr
Sprva datovch struktur & 80\% \cr
Podpora IPv4 & 100\% \cr
Podpora IPv6 & 70\% \cr
Interface na Linux 2.0 & 100\% \cr
Interface na Linux 2.2 & 100\% \cr
Interface na FreeBSD & 20\% \cr
Protokol RIP & 90\% \cr
Protokol OSPF pro IPv4 & 40\% \cr
Protokol OSPF pro IPv6 & 10\% \cr
Protokol BGP & 0\% \cr
Interpreter filtr & 70\% \cr
Parser konfigurace & 70\% \cr
Dlkov ovldn & 20\% \cr
Dokumentace & 0\% \cr
Online help & 0\% \cr
}
\bye
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment