Commit b0c9c21c authored by Pavel Machek's avatar Pavel Machek

Small cleanup.

parent 98347659
......@@ -12,49 +12,6 @@
FIXME: check messages for \n at the end
(1) Cesty
AS paths budtez interne reprezentovany stejne jako v BGP (viz RFC 1771),
to znamena jako posloupnost segmentu, z nichz kazdy je budto posloupnost nebo
mnozina cisel ASu. Na cestach nadefinuji nasledujici operace:
- zformatovani do stringu
- append dalsiho AS k ceste
Filtry by mely podporovat:
- operator pridani AS k ceste [bgppath_prepend]
- matchovani na pritomnost podposloupnosti v ceste (pricemz vyskytne-li
se tam mnozina, tak si ji lze predstavit prerovnanou v libovolnem
poradi)
- operator zjisteni delky cesty (pro vypocet metrik)
Byl bych rad, kdyby se samotne matchovaci funkce objevily v proto/bgp/attrs.c.
Jsou v sitove endianite. [lib/unaligned.h]
(2) Community-listy
posloupnost 32bitovych cisel s delkou.
Community list budiz interne reprezentovan jako posloupnost 32-bitovych cisel.
Filtry by se mely na communities divat jako na usporadane dvojice 16-bitovych
cisel (prvni je cislo AS, ktery community definoval, druhe pak community ID
v ramci AS) a melo by byt mozne definovat si konstanty typu community.
K dispozici by mely byt nasledujici operace:
- zjisteni pritomnosti community v listu [linearni pruchod]
- pridani community do listu [s kopii]
- odebrani community z listu [s kopii]
- zresetovani listu
Pro operace na cestach i na community listech by se mela pouzivat `teckova'
notace pouzita v mem puvodnim navrhu syntaxe.
*/
CF_HDR
......
......@@ -28,7 +28,7 @@ struct f_inst *startup_func = NULL, *test1_func, *test2_func;
#define CMP_ERROR 999
int
static int
pm_path_compare(struct f_path_mask *m1, struct f_path_mask *m2)
{
while (1) {
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment