Commit d247d261 authored by Pavel Machek's avatar Pavel Machek

Info about client. (Mj, if you tell me that's trivial, what about you

writing it?)
parent 2f647f3f
......@@ -153,3 +153,13 @@ o Pokud je v zavorce cela veta, patri pred ')' tecka, pokud neni, tak
nepatri.
o Davej si pozor na rody -- router je vzdycky `it', nikdy `he'.
> > Nechtel bys kapitolu o clientovy napsat ty? Ja o nem nic nevim, a
> > kvalita uzivatelske dokumentace je o hodne dulezitejsi nez
> > programatorske.
>
> O clientovi neni temer co psat, commandy si, myslim, snadno najdes v config.Y.
> Protokol je velice jednoduchy: uzivatel posila prikazy, BIRD odpovida radky
> typu CCCCs..., kde CCCC je kod hlasky (viz doc/reply-codes), `s' je whitespace,
> `...' hlaska. Viceradkove odpovedi maji na vsech radcich mimo posledniho misto `s'
> minus a nebo na druhem az predposlednim radku misto celeho prefixu jen whitespace
> (presne jako ve FTP).
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment