Commit 151167ff authored by Vasek Sraier's avatar Vasek Sraier

control server is finally able to register a new test

parent 3254c490
......@@ -10,4 +10,4 @@ RMBT_DB_HOST=pghost
TOMCAT_USER=admin
TOMCAT_PASSWORD=devpass
TEST_SERVER_URL=netmetr-test-server
TEST_SERVER_URL=localhost:8888
......@@ -24,9 +24,12 @@ All commands and files are referenced from this directory
### Control
* runs Tomcat8 with 3 Serverlet apps
* is remotely debuggable through exported port 5005
* connects to the database
* credentials for Tomcat administration are in file `control/tomcat-users.xml`
* exports port 8080, where administration (credentials in `.env`) and the webapps run
* port exports
* 5005 - Java remote debugging port (in IntelliJ IDEA add remote run configuration)
* 8080 - HTTP - administration (credentials in `.env`)
### Speed
......
......@@ -5,6 +5,8 @@ services:
build:
context: ../
dockerfile: docker/postgres/Dockerfile
args:
- TEST_SERVER_URL
environment:
- POSTGRES_PASSWORD=${RMBT_DB_PASSWORD}
- POSTGRES_USER=${RMBT_DB_USER}
......@@ -21,11 +23,16 @@ services:
- TOMCAT_PASSWORD
ports:
- "8888:8080"
- "5005:5005"
links:
- "postgres:${RMBT_DB_HOST}"
environment:
- JPDA_ADDRESS=5005
- JPDA_TRANSPORT=dt_socket
depends_on:
- postgres
command: ["/usr/local/tomcat/bin/catalina.sh", "jpda", "run"]
qos:
build:
context: ../
......
FROM mdillon/postgis:9.5
ARG TEST_SERVER_URL
RUN apt-get update && apt-get install -y pgxnclient make gcc postgresql-server-dev-9.5 && pgxn install quantile
#RUN apt-get install -y --no-install-recommends postgresql-9.5-postgis-2.5
......@@ -12,9 +14,9 @@ RUN mkdir /init_sql
ADD docker/postgres/rmbt_schema.sql /init_sql/10_rmbt.sql
ADD docker/postgres/rmbt_init.sql /init_sql/11_rmbt_init.sql
RUN sed -i 's/<TEST_SERVER_URL>/'"$TEST_SERVER_URL"'/g' /init_sql/11_rmbt_init.sql
RUN sed -i 's/<TEST_SERVER_URL>/'$TEST_SERVER_URL'/g' /init_sql/11_rmbt_init.sql
ADD RMBTControlServer/qos_texts-en.sql /init_sql/12_qos_texts-en.sql
ADD RMBTControlServer/qos_texts-cs.sql /init_sql/13_qos_texts-cs.sql
ADD docker/postgres/qos_texts-en.sql /init_sql/12_qos_texts-en.sql
ADD docker/postgres/qos_texts-cs.sql /init_sql/13_qos_texts-cs.sql
ADD docker/postgres/qos_tests.sql /init_sql/14_qos_tests.sql
ADD RMBTControlServer/rmbt_settings.sql /init_sql/15_rmbt_settings.sql
ADD docker/postgres/rmbt_settings.sql /init_sql/15_rmbt_settings.sql
-- DNS
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('dns_test_desc', 'DNS je základní internetová služba. Používá se k překladu doménových jmen na IP adresy. V závislosti na testu se kontoluje zda je služba k dispozici, zda adpovědi jsou správné a jak rychle server odpovídá.', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('dns_test_name', 'DNS', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('dns_summary', 'Cíl: %PARAMdns_objective_host%
Záznam: %PARAMdns_objective_dns_record%
Resolver: %PARAMdns_objective_resolver%'
, 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('dns_positive_desc', 'DNS požadavek na doménu: %PARAMdns_objective_host% Požadovaný záznam: %PARAMdns_objective_dns_record%
Výsledek testu:
DNS status: %PARAMdns_result_status%
DNS záznamy: %PARAMdns_result_entries%
Trvání testu: %EVAL(result = Math.round(dns_result_duration / 1000000))% ms'
, 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('dns_negative_desc', E'DNS test pro neexistující doménu (%PARAMdns_objective_host%) byl spuštěn pro kontrolu odpovědi na požadavek doménového DNS záznamu. Správná odpověď by měla být \'NXDOMAIN\' (non-existend domain). DNS stav: %PARAMdns_result_status%; Trvání: %EVAL(result = Math.round(dns_result_duration / 1000000))% ms', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('dns_positive_ok', 'DNS požadavek byl úspěšný (resolver: %PARAMdns_objective_resolver%)', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('dns_negative_ok', 'DNS požadavek na neexistující doménu : úspěšný, žádné záznamy nebyly vráceny.', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('dns_timeout_ko', 'Timeout pro test byl vyčerpán. Test nemohl být úspěšně dokončen.', 'cs');
-- NON TRANSPARENT PROXY
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('ntp_test_desc', 'Tento test testuje zda byl HTTP požadavek změněn proxy serverem nebo jiným middleboxem.', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('ntp_test_name', 'Netransparentní proxy', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('ntp_summary', 'Port: %PARAMnontransproxy_objective_port%
Požadavek: %PARAMnontransproxy_objective_request%'
, 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('ntp_positive_desc', 'HTTP požadavek s obsahem: %PARAMnontransproxy_objective_request% byl zaslán na testovací server.
Odpověď byla: %PARAMnontransproxy_result_response%', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('ntp_positive_ok', 'HTTP požadavek na testovací server nebyl změněn.', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('ntp_positive_ko', 'HTTP požadavek na testovací server byl změněn.', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('ntp_result_ko', 'Neplatný HTTP výsledek. Výsledek: %PARAMnontransproxy_result%', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('ntp_timeout_ko', 'Timeout pro test byl vyčerpán. Test nemohl být úspěšně dokončen.', 'cs');
-- HTTP PROXY
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('hp_test_desc', 'Tento test stahuje testovací webový zdroj (např. obrázek) a kontroluje, zda byl změněn během přenosu.', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('hp_test_name', 'HTTP Proxy', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('hp_summary', 'Cíl: %PARAMhttp_objective_url%', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('hp_positive_desc', 'Cíl: %PARAMhttp_objective_url%
Rozsah: %PARAMhttp_objective_range%
Trvání: %EVAL(result = duration_ns / 1000000000)% s
Délka: %PARAMhttp_result_length%
Status code: %PARAMhttp_result_status%
Hash: %PARAMhttp_result_hash%
Hlavička:
%PARAMhttp_result_header%', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('hp_positive_ok', 'Přijmutý obsah je přešně stejný jako původní. Nebyl tedy změněn.', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('hp_positive_ko', 'Přijmutý obsah není přešně stejný jako původní. Byl tedy změněn!', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('hp_status_ko', 'Neplatný HTTP status code. Status code: %PARAMhttp_result_status%', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('hp_timeout_ko', 'Timeout pro test byl vyčerpán. Test nemohl být úspěšně dokončen.', 'cs');
-- WEB
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('web_test_desc', 'Website test stahuje referenční webovou stránku (mobilní stránka Kepler od ETSI). Je ověřeno zda webová stránka mohla být přenesena a jak dlouho trvalo stahování.', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('web_test_name', 'Website', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('web_summary', 'Cíl: %PARAMwebsite_objective_url%', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('web_positive_desc', 'Přenos stránky %PARAMwebsite_objective_url% trval %EVAL(result = (website_result_duration / 1000000000).toFixed(2))% s.
Stažená data: %EVAL(result = (website_result_rx_bytes / 1000).toFixed(2))% kB
Odeslaná data: %EVAL(result = (website_result_tx_bytes / 1000).toFixed(2))% kB
HTTP status code: %PARAMwebsite_result_status%', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('web_positive_ok', 'Webová stránka byla přenesena úspěšně.', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('web_positive_ko', 'Webová stránka nebyla přenesena úspěšně!', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('web_timeout_ko', 'Timeout pro test byl vyčerpán. Test nemohl být úspěšně dokončen.', 'cs');
-- TCP
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('tcp_test_desc', 'TCP je důležitým spojovaným internetovým protokolem. Je používán například pro webové stránky nebo emaily.', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('tcp_test_name', 'TCP', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('tcp_summary', 'TCP %EVAL(result = tcp_objective_out_port != null ? " odchozí, port: " + tcp_objective_out_port : "")%%EVAL(result = (tcp_objective_out_port != null && typeof tcp_objective_in_port !== ''undefined'' && tcp_objective_in_port != null) ? ", " : "")%%EVAL(result = typeof tcp_objective_in_port !== ''undefined'' && tcp_objective_in_port != null ? " příchozí, port: " + tcp_objective_in_port : "")%', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('tcp_positive_desc_outgoing', 'TCP odchozí:
Byl proveden pokus navázat odchozí spojení s QoS serverem na portu: %PARAMtcp_objective_out_port%', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('tcp_positive_ok', 'Test byl úspěšný. Spojení bylo navázáno.', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('tcp_positive_ko', 'Test nebyl úspěšný. Spojení nebylo navázáno!', 'cs');
-- UDP
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('udp_test_desc', 'UDP je důležitý nespojovaný internetový protokol. Používá se pro real-time komunikaci jako je například VoIP nebo video.', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('udp_test_name', 'UDP', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('udp_summary', 'UDP %EVAL(result = udp_objective_out_port != null ? " odchozí, port: " + udp_objective_out_port + ", počet paketů: " + udp_objective_out_num_packets : "")%%EVAL(result = (udp_objective_out_port != null && typeof udp_objective_in_port !== ''undefined'' && udp_objective_in_port != null) ? ", " : "")%%EVAL(result = typeof udp_objective_in_port !== ''undefined'' && udp_objective_in_port != null ? " příchozí, port: " + udp_objective_in_port + ", počet paketů: " + udp_objective_in_num_packets : "")%', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('udp_positive_desc_outgoing', 'UDP odchozí:
Počet odeslaných paketů: %PARAMudp_objective_out_num_packets%, obdržených serverem: %PARAMudp_result_out_num_packets%, vrátilo se zpět na klienta: %PARAMudp_result_out_response_num_packets%.
Četnost ztráty paketů: %PARAMudp_result_out_packet_loss_rate%%', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('udp_positive_ok', 'UDP test byl úspěšný. Všechny pakety byly přeneseny úspěšně.', 'cs');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('udp_positive_ko', 'UDP test nebyl úspěšný. Nebyly přeneseny žádné pakety.', 'cs');
-- DNS
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('dns_test_desc', 'DNS is a fundamental Internet service. It is used to translate domain names to IP addresses. Depending on the test it is checked if the service is available, if the answers are correct and how fast the server responds.', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('dns_test_name', 'DNS', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('dns_summary', 'Target: %PARAMdns_objective_host%
Entry: %PARAMdns_objective_dns_record%
Resolver: %PARAMdns_objective_resolver%'
, 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('dns_positive_desc', 'DNS request for the domain: %PARAMdns_objective_host% Requested record: %PARAMdns_objective_dns_record%
Test result:
DNS status: %PARAMdns_result_status%
DNS entries: %PARAMdns_result_entries%
Test duration: %EVAL(result = Math.round(dns_result_duration / 1000000))% ms'
, 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('dns_negative_desc', E'A DNS request for a non-existing domain (%PARAMdns_objective_host%) has been run to check the response for the request of the domain\'s DNS A record. The correct answer would be \'NXDOMAIN\' (non-existend domain). DNS status: %PARAMdns_result_status%; Duration: %EVAL(result = Math.round(dns_result_duration / 1000000))% ms', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('dns_positive_ok', 'DNS request successful (resolver: %PARAMdns_objective_resolver%)', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('dns_negative_ok', 'A DNS request for a not existing domain: succeeded, no entries have been returned.', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('dns_timeout_ko', 'Test timeout exceeded. The test could not be complete successfully.', 'en');
-- NON TRANSPARENT PROXY
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('ntp_test_desc', 'This test checks if a HTTP request is modified by a proxy or other middlebox.', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('ntp_test_name', 'Non Transparent Proxy', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('ntp_summary', 'Port: %PARAMnontransproxy_objective_port%
Request: %PARAMnontransproxy_objective_request%'
, 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('ntp_positive_desc', 'An HTTP request with the content: %PARAMnontransproxy_objective_request% has been sent to the test server.
The answer was: %PARAMnontransproxy_result_response%', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('ntp_positive_ok', 'The HTTP request to the test server was not modified.', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('ntp_positive_ko', 'The HTTP request to the test server was modified.', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('ntp_result_ko', 'Invalid HTTP result. Result: %PARAMnontransproxy_result%', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('ntp_timeout_ko', 'Test timeout exceeded. The test could not be complete successfully.', 'en');
-- HTTP PROXY
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('hp_test_desc', 'This test downloads a test web resource (e.g. image) and checks if it was modified during transport.', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('hp_test_name', 'HTTP Proxy', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('hp_summary', 'Target: %PARAMhttp_objective_url%', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('hp_positive_desc', 'Target: %PARAMhttp_objective_url%
Range: %PARAMhttp_objective_range%
Duration: %EVAL(result = duration_ns / 1000000000)% s
Length: %PARAMhttp_result_length%
Status code: %PARAMhttp_result_status%
Hash: %PARAMhttp_result_hash%
Header:
%PARAMhttp_result_header%', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('hp_positive_ok', 'This received content is exactly the same as the original one, hence has not been modified.', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('hp_positive_ko', 'This received content is not exactly the same as the original one!', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('hp_status_ko', 'Invalid HTTP status code. Status code: %PARAMhttp_result_status%', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('hp_timeout_ko', 'Test timeout exceeded. The test could not be complete successfully.', 'en');
-- WEB
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('web_test_desc', 'The website test downloads a reference web page (mobile Kepler page by ETSI). It is verified, if the page can be transferred and how long the download of the page takes.', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('web_test_name', 'Website', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('web_summary', 'Target: %PARAMwebsite_objective_url%', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('web_positive_desc', 'The transfer of %PARAMwebsite_objective_url% took %EVAL(result = (website_result_duration / 1000000000).toFixed(2))% s.
Transfered data downlink: %EVAL(result = (website_result_rx_bytes / 1000).toFixed(2))% kB
Transfered data uplink: %EVAL(result = (website_result_tx_bytes / 1000).toFixed(2))% kB
HTTP status code: %PARAMwebsite_result_status%', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('web_positive_ok', 'The web page has been transfered successfully.', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('web_positive_ko', 'The web page has not been transfered successfully.', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('web_timeout_ko', 'Test timeout exceeded. The test could not be complete successfully.', 'en');
-- TCP
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('tcp_test_desc', 'TCP is an importatnt connection oriented Internet protocol. It is used for example for web pages or e-mail.', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('tcp_test_name', 'TCP', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('tcp_summary', 'TCP %EVAL(result = tcp_objective_out_port != null ? " outgoing, port: " + tcp_objective_out_port : "")%%EVAL(result = (tcp_objective_out_port != null && typeof tcp_objective_in_port !== ''undefined'' && tcp_objective_in_port != null) ? ", " : "")%%EVAL(result = typeof tcp_objective_in_port !== ''undefined'' && tcp_objective_in_port != null ? " incomming, port: " + tcp_objective_in_port : "")%', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('tcp_positive_desc_outgoing', 'TCP outgoing:
It has been attempted to establish an outgoing connection to the QOS server on port: %PARAMtcp_objective_out_port%', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('tcp_positive_ok', 'The test was successful. A connection could be established.', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('tcp_positive_ko', 'The test was not successfull. A connection could not be established.', 'en');
-- UDP
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('udp_test_desc', 'UDP is an important connectionless Internet protocol. It is used for real-time communications, e.g. for VoIP and video.', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('udp_test_name', 'UDP', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('udp_summary', 'UDP %EVAL(result = udp_objective_out_port != null ? " outgoing, port: " + udp_objective_out_port + ", number of packets: " + udp_objective_out_num_packets : "")%%EVAL(result = (udp_objective_out_port != null && typeof udp_objective_in_port !== ''undefined'' && udp_objective_in_port != null) ? ", " : "")%%EVAL(result = typeof udp_objective_in_port !== ''undefined'' && udp_objective_in_port != null ? " incomming, port: " + udp_objective_in_port + ", number of packets: " + udp_objective_in_num_packets : "")%', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('udp_positive_desc_outgoing', 'UDP Outgoing:
Number of sent packets: %PARAMudp_objective_out_num_packets%, received by the server: %PARAMudp_result_out_num_packets%, came back to the client: %PARAMudp_result_out_response_num_packets%.
Packet loss rate: %PARAMudp_result_out_packet_loss_rate%%', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('udp_positive_ok', 'The UDP test was successful. All packets have been transferred successfully.', 'en');
INSERT INTO qos_test_desc (desc_key, value, lang) VALUES ('udp_positive_ko', 'The UDP test was not successful. Some packets have not been transferred successfully.', 'en');
......@@ -10381,12 +10381,20 @@ SELECT pg_catalog.setval('provider_uid_seq', 33, true);
-- Data for Name: test_server; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: rmbt
--
COPY test_server (uid, name, web_address, port, port_ssl, city, country, geo_lat, geo_long, location, web_address_ipv4, web_address_ipv6) FROM stdin;
1 CZ.NIC <TEST_SERVER_URL> 5231 443 Prague CZ 50.0729504 14.4376124 010100002031BF0D00DD5C867A26E03B41B6FC3597AA775741 <TEST_SERVER_URL> <TEST_SERVER_URL>
3 CZ.NIC <TEST_SERVER_URL> 5233 5233 Prague CZ 50.0729504 14.4376124 010100002031BF0D00DD5C867A26E03B41B6FC3597AA775741 <TEST_SERVER_URL> <TEST_SERVER_URL>
COPY test_server (uid, name, web_address, port, port_ssl, city, country, geo_lat, geo_long, location, web_address_ipv4, web_address_ipv6, server_type) FROM stdin;
1 CZ.NIC <TEST_SERVER_URL> 5231 443 Prague any 50.0729504 14.4376124 010100002031BF0D00DD5C867A26E03B41B6FC3597AA775741 <TEST_SERVER_URL> <TEST_SERVER_URL> RMBT
3 CZ.NIC <TEST_SERVER_URL> 5233 5233 Prague CZ 50.0729504 14.4376124 010100002031BF0D00DD5C867A26E03B41B6FC3597AA775741 <TEST_SERVER_URL> <TEST_SERVER_URL> RMBT
\.
---
--- Data for Name: test_type
---
INSERT INTO test_type VALUES (1, 'FULL_TEST');
INSERT INTO test_type VALUES (2, 'SIGNAL_ONLY');
--
-- Name: test_server_uid_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: rmbt
--
INSERT INTO public.settings (uid, key, lang, value) VALUES (4, 'url_ipv4_check', NULL, 'https://control-4.netmetr.cz/RMBTControlServer/ip');
INSERT INTO public.settings (uid, key, lang, value) VALUES (5, 'url_ipv6_check', NULL, 'https://control-6.netmetr.cz/RMBTControlServer/ip');
INSERT INTO public.settings (uid, key, lang, value) VALUES (6, 'threshold_upload', NULL, '2000;1000');
INSERT INTO public.settings (uid, key, lang, value) VALUES (7, 'threshold_download', NULL, '10000;2000');
INSERT INTO public.settings (uid, key, lang, value) VALUES (8, 'rmbt_geo_distance_detail_limit', NULL, '3000');
INSERT INTO public.settings (uid, key, lang, value) VALUES (9, 'rmbt_geo_accuracy_button_limit', NULL, '2000');
INSERT INTO public.settings (uid, key, lang, value) VALUES (11, 'rmbt_geo_accuracy_detail_limit', NULL, '10000');
INSERT INTO public.settings (uid, key, lang, value) VALUES (12, 'rmbt_num_pings', NULL, '10');
INSERT INTO public.settings (uid, key, lang, value) VALUES (13, 'rmbt_num_threads', NULL, '3');
INSERT INTO public.settings (uid, key, lang, value) VALUES (14, 'rmbt_duration', NULL, '5');
INSERT INTO public.settings (uid, key, lang, value) VALUES (15, 'control_ipv6_only', NULL, 'control-6.netmetr.cz');
INSERT INTO public.settings (uid, key, lang, value) VALUES (16, 'control_ipv4_only', NULL, 'control-4.netmetr.cz');
INSERT INTO public.settings (uid, key, lang, value) VALUES (2, 'url_statistics', 'cs', 'https://www.netmetr.cz/cs/statistiky_app.html');
INSERT INTO public.settings (uid, key, lang, value) VALUES (3, 'url_statistics', 'en', 'https://www.netmetr.cz/en/stats_app.html');
UPDATE provider SET map_filter = false;
INSERT INTO provider (uid, name, mcc_mnc, shortname, map_filter) VALUES (37, 'T-Mobile Czech Republic a.s.', '230-01', 'T-Mobile CZ', true);
INSERT INTO provider (uid, name, mcc_mnc, shortname, map_filter) VALUES (38, 'O2 Czech Republic a.s.', '230-02', 'O2 CZ', true);
INSERT INTO provider (uid, name, mcc_mnc, shortname, map_filter) VALUES (39, 'Vodafone Czech Republic a.s.', '230-03', 'Vodafone CZ', true);
INSERT INTO mccmnc2provider (mcc_mnc_sim, provider_id) VALUES ('230-01', 37);
INSERT INTO mccmnc2provider (mcc_mnc_sim, provider_id) VALUES ('230-02', 38);
INSERT INTO mccmnc2provider (mcc_mnc_sim, provider_id) VALUES ('230-03', 39);
INSERT INTO mccmnc2name (mccmnc, country, name, shortname) VALUES ('230-01', 'cz', 'T-Mobile Czech Republic a.s.', 'T-Mobile CZ');
INSERT INTO mccmnc2name (mccmnc, country, name, shortname) VALUES ('230-02', 'cz', 'O2 Czech Republic a.s.', 'O2 CZ');
INSERT INTO mccmnc2name (mccmnc, country, name, shortname) VALUES ('230-03', 'cz', 'Vodafone Czech Republic a.s.', 'Vodafone CZ');
INSERT INTO as2provider (uid, asn, provider_id) VALUES (29, 13036, 37);
INSERT INTO as2provider (uid, asn, provider_id) VALUES (30, 5610, 38);
INSERT INTO as2provider (uid, asn, provider_id) VALUES (31, 16019, 39);
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment