Commit 60019eaa authored by Luboš Horáček's avatar Luboš Horáček

Oprava chyb ve slovenském překladu

parent 46a007c9
......@@ -54,14 +54,14 @@
<string name="game_bankovniloupez_attribute_mvestattribute">é pánské tielko</string>
<string name="game_bankovniloupez_attribute_topattribute">horný diel oblečenia</string>
<string name="game_bankovniloupez_averagescore">Priemerne identifikovaných:</string>
<string name="game_bankovniloupez_color_black">čer</string>
<string name="game_bankovniloupez_color_black">čern</string>
<string name="game_bankovniloupez_color_blue">modr</string>
<string name="game_bankovniloupez_color_brown">hned</string>
<string name="game_bankovniloupez_color_green">zelen</string>
<string name="game_bankovniloupez_color_grey">siv</string>
<string name="game_bankovniloupez_color_orange">oranžov</string>
<string name="game_bankovniloupez_color_pink">ružov</string>
<string name="game_bankovniloupez_color_purple">fial</string>
<string name="game_bankovniloupez_color_purple">fialov</string>
<string name="game_bankovniloupez_color_red">červen</string>
<string name="game_bankovniloupez_color_white">biel</string>
<string name="game_bankovniloupez_color_yellow">žlt</string>
......@@ -100,7 +100,7 @@
<string name="game_nocnisledovani">Hliadka</string>
<string name="game_nocnisledovani_btncontinue_text">Hotovo</string>
<string name="game_nocnisledovani_description">Precvičovanie zrakovej pamäti</string>
<string name="game_nocnisledovani_loadingtext">Dávaj pozor, ktoré okna sa po zotmení rozsvietia a o ktorej. Po svitaní nastav na hodinách čas a označ okna, ktoré boli rozsvietené.</string>
<string name="game_nocnisledovani_loadingtext">Dávaj pozor, ktoré okná sa po zotmení rozsvietia a o ktorej. Po svitaní nastav na hodinách čas a označ okná, ktoré boli rozsvietené.</string>
<string name="game_nocnisledovani_victory_text_0">Vyzerá to tak, že tu niekto zaspal na hliadke.</string>
<string name="game_nocnisledovani_victory_text_1">Na súde by tieto dôkazy neuspeli. To ale neznamená, že sa to nemôže podariť najbližšie!</string>
<string name="game_nocnisledovani_victory_text_2">Toto vôbec nebolo zlé! Stačilo málo a dôkazy by boli nepriestrelné.</string>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment