Commit 29b40974 authored by Luboš Horáček's avatar Luboš Horáček

#337 Oprava textu O Aplikaci

parent 66e08566
......@@ -44,7 +44,7 @@
<br> Ondřej Surý
<br>
<strong>Psychologický koncept</strong>
<br> Andrea Šíchová, Karolína Rybářová
<br> Andrea Šíchová, Karolína Rybářová, Jana Černá
<br>
<strong>Programátoři</strong>
<br> Luboš Horáček, Matyáš Latner, Václav Tarantík
......
......@@ -44,7 +44,7 @@
<br> Ondřej Surý
<br>
<strong>Psychologický koncept</strong>
<br> Andrea Šíchová, Karolína Rybářová
<br> Andrea Šíchová, Karolína Rybářová, Jana Černá
<br>
<strong>Programátori</strong>
<br> Luboš Horáček, Matyáš Latner, Václav Tarantík
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment