Commit a566c057 authored by Luboš Horáček's avatar Luboš Horáček

#340 správní popisky ke zvukům ..

parent fd1b5122
......@@ -22,8 +22,8 @@
<!-- GAME PRONASLEDOVANI -->
<string name="game_pronasledovani_loadingtext">Sestav mapu přemisťováním a otáčením jednotlivých dílků.</string>
<string name="game_pronasledovani_victorytext_threestars">Počkat si na lupiče v jejich doupěti, tak to je povedený kousek!</string>
<string name="game_pronasledovani_victorytext_twostars">Bezva, pokud příště trochu přidáš, lupiči nebudou stačit zírat!</string>
<string name="game_pronasledovani_victorytext_twostars">Začínající dektiv by se za takový výkon nemusel stydět!</string>
<string name="game_pronasledovani_victorytext_onestar">To bylo teda na poslední chvíli! Zapracuj na sobě ještě.</string>
<string name="game_pronasledovani_victorytext_gameover">Tentokrát se ti lupiče nepodařilo zastavit, ale nezoufej a zkus to znovu!</string>
<string name="game_pronasledovani_victorytext_gameover">Lupiči už si rozdělují kořist a ty ještě skládáš. To bude chtít ještě trénink!</string>
</resources>
\ No newline at end of file
......@@ -134,7 +134,7 @@ public class Tablexia extends com.activeandroid.app.Application {
if (zipResourceFile == null) {
try {
String filename = ObbHelper.getExpansionFileName(this, true);
if ((filename == null)) {
if (filename == null) {
onDataMountedListener.onMissingFile();
}
zipResourceFile = new ZipResourceFile(filename);
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment