Commit d2c080ed authored by Luboš Horáček's avatar Luboš Horáček

#333 Zvětšení mapy o jednu dlaždici každým směrem, aby nešlo dojet na kraj mapy

parent bf944c7d
/*******************************************************************************
* Tablexia
*
*
* Copyright (C) 2013 CZ NIC z.s.p.o. <podpora at nic dot cz>
*
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
******************************************************************************/
......@@ -98,8 +98,8 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
public static final int GAME_STOPS = 5; // 5
public static final int MAP_WIDTH = Math.max(3 * GAME_STOPS, 10);
public static final int MAP_HEIGHT = Math.max(2 * GAME_STOPS, 5);
public static final int MAP_WIDTH = Math.max((3 * GAME_STOPS) + 2, 10);
public static final int MAP_HEIGHT = Math.max((2 * GAME_STOPS) + 2, 5);
private static final String GAMESTATE_MAP_KEY = "gamestate_map";
private static final String GAMESTATE_PATH_KEY = "gamestate_path";
......@@ -567,7 +567,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/**
* Správnému směru na aktuálním stanovišti nastaví akci, která posune uživatele dál.
*
*
* @param pathPosition
*/
private void activateRightDirection(int pathPosition) {
......@@ -588,7 +588,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/**
* Schová ukazatel aktuální pozice a směrů
*
*
* @param pathPosition
*/
private void hideFlags(final int pathPosition) {
......@@ -608,7 +608,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/**
* Zobrazí seznam spritů
*
*
* @param pathPosition
*/
private void showArrows(Sprite... sprites) {
......@@ -619,7 +619,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/**
* Schová sprite vyhodí z něj touchlistener, aby neviditelný sprite nereagoval na pohyby
*
*
* @param sprite
*/
private void hideSprite(final Sprite sprite) {
......@@ -666,7 +666,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/**
* Nastavi vsem smerum z dane pozici listener spatneho smeru
*
*
* @param pathPosition
*/
private void setWrongListeners(final int pathPosition) {
......@@ -697,7 +697,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/**
* obrazi ukazatel aktualni pozice a indikatory smeru z dane pozice. Zobrazei vzdy vsechny ctyri smery asynchrone pomoci entityModifieru
*
*
* @param pathPosition
* @param entityModifierListener
*/
......@@ -716,7 +716,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/**
* Zobrazi silnici do pozice dane parametrem z predchozi pozice
*
*
* @param position
*/
private void showRoad(int position) {
......@@ -845,7 +845,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/**
* Prehraje zvyky v poradi podle predanych spritu
*
*
* @param first
* @param firtsPlaying
* @param second
......@@ -879,7 +879,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/**
* Prehraje jeden zvuk a zvyrazni pri tom jeden konkretni smer ktery je dany predanymi Sprity
*
*
* @param sound
* @param normal
* @param playingr
......@@ -920,7 +920,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/**
* Brátí hodnotu enumu pro příští smer z cesty
*
*
* @param position
* @return
*/
......@@ -947,7 +947,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/**
* Brátí hodnotu enumu pro předchozí směr z cesty. bere se z aktuální pozice směrem na předchozí.
*
*
* @param position
* @return
*/
......@@ -1046,7 +1046,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/**
* Změní viditelnost view pomocí animace průhlednosti a poté nastaví visible/gone
*
*
* @param show
* @param view
*/
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment