Commit d2c080ed authored by Luboš Horáček's avatar Luboš Horáček

#333 Zvětšení mapy o jednu dlaždici každým směrem, aby nešlo dojet na kraj mapy

parent bf944c7d
/******************************************************************************* /*******************************************************************************
* Tablexia * Tablexia
* *
* Copyright (C) 2013 CZ NIC z.s.p.o. <podpora at nic dot cz> * Copyright (C) 2013 CZ NIC z.s.p.o. <podpora at nic dot cz>
* *
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by * it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version. * (at your option) any later version.
* *
* This program is distributed in the hope that it will be useful, * This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details. * GNU General Public License for more details.
* *
* You should have received a copy of the GNU General Public License * You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
******************************************************************************/ ******************************************************************************/
...@@ -98,8 +98,8 @@ public class UnosActivity extends GameActivity { ...@@ -98,8 +98,8 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
public static final int GAME_STOPS = 5; // 5 public static final int GAME_STOPS = 5; // 5
public static final int MAP_WIDTH = Math.max(3 * GAME_STOPS, 10); public static final int MAP_WIDTH = Math.max((3 * GAME_STOPS) + 2, 10);
public static final int MAP_HEIGHT = Math.max(2 * GAME_STOPS, 5); public static final int MAP_HEIGHT = Math.max((2 * GAME_STOPS) + 2, 5);
private static final String GAMESTATE_MAP_KEY = "gamestate_map"; private static final String GAMESTATE_MAP_KEY = "gamestate_map";
private static final String GAMESTATE_PATH_KEY = "gamestate_path"; private static final String GAMESTATE_PATH_KEY = "gamestate_path";
...@@ -567,7 +567,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity { ...@@ -567,7 +567,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/** /**
* Správnému směru na aktuálním stanovišti nastaví akci, která posune uživatele dál. * Správnému směru na aktuálním stanovišti nastaví akci, která posune uživatele dál.
* *
* @param pathPosition * @param pathPosition
*/ */
private void activateRightDirection(int pathPosition) { private void activateRightDirection(int pathPosition) {
...@@ -588,7 +588,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity { ...@@ -588,7 +588,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/** /**
* Schová ukazatel aktuální pozice a směrů * Schová ukazatel aktuální pozice a směrů
* *
* @param pathPosition * @param pathPosition
*/ */
private void hideFlags(final int pathPosition) { private void hideFlags(final int pathPosition) {
...@@ -608,7 +608,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity { ...@@ -608,7 +608,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/** /**
* Zobrazí seznam spritů * Zobrazí seznam spritů
* *
* @param pathPosition * @param pathPosition
*/ */
private void showArrows(Sprite... sprites) { private void showArrows(Sprite... sprites) {
...@@ -619,7 +619,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity { ...@@ -619,7 +619,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/** /**
* Schová sprite vyhodí z něj touchlistener, aby neviditelný sprite nereagoval na pohyby * Schová sprite vyhodí z něj touchlistener, aby neviditelný sprite nereagoval na pohyby
* *
* @param sprite * @param sprite
*/ */
private void hideSprite(final Sprite sprite) { private void hideSprite(final Sprite sprite) {
...@@ -666,7 +666,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity { ...@@ -666,7 +666,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/** /**
* Nastavi vsem smerum z dane pozici listener spatneho smeru * Nastavi vsem smerum z dane pozici listener spatneho smeru
* *
* @param pathPosition * @param pathPosition
*/ */
private void setWrongListeners(final int pathPosition) { private void setWrongListeners(final int pathPosition) {
...@@ -697,7 +697,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity { ...@@ -697,7 +697,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/** /**
* obrazi ukazatel aktualni pozice a indikatory smeru z dane pozice. Zobrazei vzdy vsechny ctyri smery asynchrone pomoci entityModifieru * obrazi ukazatel aktualni pozice a indikatory smeru z dane pozice. Zobrazei vzdy vsechny ctyri smery asynchrone pomoci entityModifieru
* *
* @param pathPosition * @param pathPosition
* @param entityModifierListener * @param entityModifierListener
*/ */
...@@ -716,7 +716,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity { ...@@ -716,7 +716,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/** /**
* Zobrazi silnici do pozice dane parametrem z predchozi pozice * Zobrazi silnici do pozice dane parametrem z predchozi pozice
* *
* @param position * @param position
*/ */
private void showRoad(int position) { private void showRoad(int position) {
...@@ -845,7 +845,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity { ...@@ -845,7 +845,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/** /**
* Prehraje zvyky v poradi podle predanych spritu * Prehraje zvyky v poradi podle predanych spritu
* *
* @param first * @param first
* @param firtsPlaying * @param firtsPlaying
* @param second * @param second
...@@ -879,7 +879,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity { ...@@ -879,7 +879,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/** /**
* Prehraje jeden zvuk a zvyrazni pri tom jeden konkretni smer ktery je dany predanymi Sprity * Prehraje jeden zvuk a zvyrazni pri tom jeden konkretni smer ktery je dany predanymi Sprity
* *
* @param sound * @param sound
* @param normal * @param normal
* @param playingr * @param playingr
...@@ -920,7 +920,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity { ...@@ -920,7 +920,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/** /**
* Brátí hodnotu enumu pro příští smer z cesty * Brátí hodnotu enumu pro příští smer z cesty
* *
* @param position * @param position
* @return * @return
*/ */
...@@ -947,7 +947,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity { ...@@ -947,7 +947,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/** /**
* Brátí hodnotu enumu pro předchozí směr z cesty. bere se z aktuální pozice směrem na předchozí. * Brátí hodnotu enumu pro předchozí směr z cesty. bere se z aktuální pozice směrem na předchozí.
* *
* @param position * @param position
* @return * @return
*/ */
...@@ -1046,7 +1046,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity { ...@@ -1046,7 +1046,7 @@ public class UnosActivity extends GameActivity {
/** /**
* Změní viditelnost view pomocí animace průhlednosti a poté nastaví visible/gone * Změní viditelnost view pomocí animace průhlednosti a poté nastaví visible/gone
* *
* @param show * @param show
* @param view * @param view
*/ */
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment