Commit 431e2fb1 authored by Vitaliy Vashchenko's avatar Vitaliy Vashchenko

#896 optimizing assets before uploads.

parent 78517152