Commit a776e388 authored by Drahomír Karchňák's avatar Drahomír Karchňák

#587 Split rule message into two paragraphs. Fixed a typo in slovak translation...

parent 86b0ebcb
......@@ -79,7 +79,7 @@ game_pursuit_description=Procvičování prostorové orientace
game_pursuit_preloader=Sestav mapu přemisťováním a\u00A0otáčením jednotlivých dílků.
game_night_watch_title=Hlídka
game_night_watch_description=Procvičování zrakové paměti
game_night_watch_preloader=Dávej pozor, která okna se po setmění rozsvítí a\u00A0v\u00A0kolik hodin.\nPo rozednění nastav na hodinách čas a\u00A0označ okna, která byla rozsvícená.
game_night_watch_preloader=Dávej pozor, která okna se po setmění rozsvítí a\u00A0v\u00A0kolik hodin.\r\n\r\nPo rozednění nastav na hodinách čas a\u00A0označ okna, která byla rozsvícená.
game_shooting_range_title=Střelnice
game_shooting_range_description=Procvičování pozornosti
game_shooting_range_preloader1=Pozorně sleduj kytku v\u00A0pravém horním rohu. Na střelnici trefuj kytky stejného tvaru a\u00A0barvy.
......
......@@ -79,7 +79,7 @@ game_pursuit_description=Training der räumlichen Orientierung
game_pursuit_preloader=Stelle die\u00A0Karte zusammen, indem du einzelne Teile verschiebst und\u00A0drehst.
game_night_watch_title=Wache
game_night_watch_description=Training des Sehgedächtnisses
game_night_watch_preloader=Pass auf, welche Fenster nach Einbruch der Dunkelheit leuchten und um wieviel Uhr. Stelle nach Tageseinbruch in der Uhr die Zeit ein und markiere die Fenster, die geleuchtet haben.
game_night_watch_preloader=Pass auf, welche Fenster nach Einbruch der Dunkelheit leuchten und um wieviel Uhr.\r\n\r\nStelle nach Tageseinbruch in der Uhr die Zeit ein und markiere die Fenster, die geleuchtet haben.
game_shooting_range_title=Schießwarte
game_shooting_range_description=Aufmerksamkeitstraining
game_shooting_range_preloader1=Verfolge aufmerksam die\u00A0Blume im oberen rechten Eck. Versuche, auf dem\u00A0Schießstand Blumen mit gleicher Form und\u00A0Farbe zu treffen.
......
......@@ -81,7 +81,7 @@ game_pursuit_description=Precvičovanie priestorovej orientácie
game_pursuit_preloader=Zostav mapu priemiestňovaniam a\u00A0otáčaniam jednotlivých dielcov.
game_night_watch_title=Hliadka
game_night_watch_description=Precvičovanie zrakovej pamäti
game_night_watch_preloader=Dávaj pozor, ktoré okná sa po zotmení rozsvietia a\u00A0o\u00A0ktorej.\nPo svitaní nastav na hodinách čas a\u00A0označ okná, ktoré boli rozsvietené.
game_night_watch_preloader=Dávaj pozor, ktoré okná sa po zotmení rozsvietia a\u00A0o\u00A0ktorej hodine.\r\n\r\nPo svitaní nastav na hodinách čas a\u00A0označ okná, ktoré boli rozsvietené.
game_shooting_range_title=Strelnica
game_shooting_range_description=Precvičovanie pozornosti
game_shooting_range_preloader1=Pozorne sleduj kvet v\u00A0pravom hornom rohu. Na strelnici triafaj kvety rovnakého tvaru a\u00A0farby.
......
game_nocnisledovani_btncontinue_text=Hotovo
victory_text_window_mistakes=Chybně označená okna: [BLACK]{0}[]
victory_text_time_mistakes=Chybně nastavený čas: [BLACK]{0}[]
game_nocnisledovani_loadingtext=Dávej pozor, která okna se po setmění rozsvítí a v kolik hodin. Po rozednění nastav na hodinách čas a označ okna, která byla rozsvícená.
game_nocnisledovani_victory_text_0=To vypadá, že tady někdo usnul na\u00A0hlídce.
game_nocnisledovani_victory_text_1=U\u00A0soudu by tyhle důkazy neuspěly. To ale neznamená, že se nemůže zadařit příště!
game_nocnisledovani_victory_text_2=Tohle nebylo vůbec špatné! Stačilo málo a důkazy by byly neprůstřelné.
......
game_nocnisledovani_btncontinue_text=Fertig
victory_text_window_mistakes=Falsch markierte Fenster: [BLACK]{0}[]
victory_text_time_mistakes=Falsch eingestellte Zeit: [BLACK]{0}[]
game_nocnisledovani_loadingtext=Pass auf, welche Fenster nach Einbruch der Dunkelheit leuchten und um wieviel Uhr. Stelle nach Tageseinbruch in der Uhr die Zeit ein und markiere die Fenster, die geleuchtet haben.
game_nocnisledovani_victory_text_0=Es sieht so aus, als wäre hier jemand bei der Wache eingeschlafen.
game_nocnisledovani_victory_text_1=Vor Gericht hätten diese Beweise keinen Erfolg. Das heißt aber nicht, dass es nächstes Mal nicht gelingen kann!
game_nocnisledovani_victory_text_2=Das war gar nicht schlecht! Es fehlt nicht viel und die Beweise wären bombensicher.
......
game_nocnisledovani_btncontinue_text=Hotovo
victory_text_window_mistakes=Chybne označené okná: [BLACK]{0}[]
victory_text_time_mistakes=Chybne nastavený čas: [BLACK]{0}[]
game_nocnisledovani_loadingtext=Dávaj pozor, ktoré okná sa po\u00A0zotmení rozsvietia a o\u00A0ktorej. Po\u00A0svitaní nastav na\u00A0hodinách čas a označ okná, ktoré boli rozsvietené.
game_nocnisledovani_victory_text_0=Vyzerá to tak, že tu niekto zaspal na\u00A0hliadke.
game_nocnisledovani_victory_text_1=Na súde by tieto dôkazy neuspeli. To ale neznamená, že sa to nemôže podariť!
game_nocnisledovani_victory_text_2=To vôbec nebolo zlé! Stačilo málo a dôkazy by boli nepriestrelné.
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment