Commit b9d3557d authored by Aneta Steimarova's avatar Aneta Steimarova

#849 Link added into about screen

parent 59843b87
......@@ -35,6 +35,7 @@ paragraph_3_details_1_1=Kód aplikace je dostupný pod licencí GNU v.3(GNU GPL
paragraph_3_details_1_2= Další obsah, texty, grafika a\u00A0zvuky jsou dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na webových stránkách Licence.
paragraph_3_details_2=Detailnější informace o použitých knihovnách najdete
paragraph_3_details_2_2=zde.
paragraph_3_details_3=Zásady zpracovávání a ochrany osobních údajů
paragraph_4=Jedeme dál\!
paragraph_4_details=Práce na Tablexii rozhodně nekončí. Pokud tedy máte jakékoliv nápady a\u00A0připomínky, neváhejte nás kontaktovat na info@tablexia.cz
about_info_4=Více informací naleznete na webu
\ No newline at end of file
......@@ -33,6 +33,7 @@ paragraph_2_details= Ein großer Dank geht für die fachliche Leitung an Frau Ph
paragraph_3=Lizenz
paragraph_3_details_2=Nähere Informationen über die verwendeten Bibliotheken finden Sie
paragraph_3_details_2_2=hier.
paragraph_3_details_3=Grundsätze von Bearbeitung und Schutz personenbezogener Angaben
paragraph_4=Wir machen weiter\!
paragraph_4_details=Die Arbeit an Tablexia ist auf jeden Fall nicht zu Ende. Wenn Sie Ideen oder Anmerkungen haben, kontaktieren Sie uns unter info@tablexia.cz
about_info_4=Mehr Informationen unter
......
......@@ -33,6 +33,7 @@ paragraph_2_details= Za spoluprácu na slovenskej verzii aplikácie ďakujeme do
paragraph_3=Licencia
paragraph_3_details_2=Detailnejšie informácie o použitých knižniciach nájdete
paragraph_3_details_2_2=tu.
paragraph_3_details_3=Zásady spracovania a ochrany osobných údajov
paragraph_4=Ideme ďalej\!
paragraph_4_details=Práca na Tablexii rozhodne nekončí. Pokiaľ máte akékoľvek nápady alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať na info@tablexia.cz
about_info_4=Viac informácií na webe
......
......@@ -60,18 +60,20 @@ import cz.nic.tablexia.util.ui.dialog.components.ViewportMaximumSizeComponent;
public class AboutScreen extends AbstractTablexiaScreen<Void> {
private enum LocaleLinks{
CS(TablexiaSettings.LocaleDefinition.cs_CZ.getLocale(), Links.TABLEXIA, Links.NIC_CS),
SK(TablexiaSettings.LocaleDefinition.sk_SK.getLocale(), Links.TABLEXIA_SK, Links.NIC_CS),
DE(TablexiaSettings.LocaleDefinition.de_DE.getLocale(), Links.TABLEXIA_DE, Links.NIC_EN);
CS(TablexiaSettings.LocaleDefinition.cs_CZ.getLocale(), Links.TABLEXIA, Links.NIC_CS, Links.TABLEXIA_ZOOU_CS),
SK(TablexiaSettings.LocaleDefinition.sk_SK.getLocale(), Links.TABLEXIA_SK, Links.NIC_CS, Links.TABLEXIA_ZOOU_SK),
DE(TablexiaSettings.LocaleDefinition.de_DE.getLocale(), Links.TABLEXIA_DE, Links.NIC_EN, Links.TABLEXIA_ZOOU_DE);
private final Locale locale;
private final Links tablexiaWeb;
private final Links nicWeb;
private final Links zoou;
LocaleLinks(Locale locale, Links tablexiaWeb, Links nicWeb){
LocaleLinks(Locale locale, Links tablexiaWeb, Links nicWeb, Links zoou){
this.locale = locale;
this.tablexiaWeb = tablexiaWeb;
this.nicWeb = nicWeb;
this.zoou = zoou;
}
private static LocaleLinks getLocaleLinksByLocale(Locale locale){
......@@ -90,6 +92,10 @@ public class AboutScreen extends AbstractTablexiaScreen<Void> {
public Links getNicWeb() {
return nicWeb;
}
public Links getZOOU() {
return zoou;
}
}
private static final Color DEFAULT_FONT_COLOR = TablexiaSettings.getDefaultFontColor();
......@@ -204,6 +210,7 @@ public class AboutScreen extends AbstractTablexiaScreen<Void> {
Links nicWeb = localeLinks.getNicWeb();
Links tablexiaWeb = localeLinks.getTablexiaWeb();
Links tablexiaZOOU = localeLinks.getZOOU();
addImageToContainer(AboutAssets.LOGO_TABLEXIA, LOGO_TABLEXIA_MAX_HEIGHT, tablexiaWeb);
content.row();
......@@ -278,6 +285,8 @@ public class AboutScreen extends AbstractTablexiaScreen<Void> {
content.add(libClick).center().width(contentWidth).padTop(DEFAULT_FONT_PAD).padBottom(DEFAULT_FONT_PAD);
content.row();
addLabelLink(tablexiaZOOU, getText(tablexiaZOOU.getLinkName()));
addParagraphName(AboutAssets.PARAGRAPH_4);
addDefaultTextToContainer(AboutAssets.PARAGRAPH_4_DETAILS);
......@@ -377,27 +386,30 @@ public class AboutScreen extends AbstractTablexiaScreen<Void> {
content.row();
}
private void addLabelLink(Links link){
addLabelLink(link, link.getLinkName());
}
private void addLabelLink(Links link) {
content.add(createLabelWithLink(link, false)).pad(BIG_PAD);
private void addLabelLink(Links link, String linkName) {
content.add(createLabelWithLink(link, false, linkName)).pad(BIG_PAD);
content.row();
}
private void addBigLabelLink(Links link) {
content.add(createLabelWithLink(link, true));
content.add(createLabelWithLink(link, true, link.getLinkName()));
content.row();
}
private TablexiaLabel createLabelWithLink(Links link, boolean bigFont) {
return createLabelWithLink(link,bigFont, false);
private TablexiaLabel createLabelWithLink(Links link, boolean bigFont, String linkName) {
return createLabelWithLink(link,bigFont, false, linkName);
}
private TablexiaLabel createLabelWithLink(Links link, boolean bigFont, boolean addSeparator){
private TablexiaLabel createLabelWithLink(Links link, boolean bigFont, boolean addSeparator, String linkName){
TablexiaLabel.TablexiaLabelStyle style = new TablexiaLabel.TablexiaLabelStyle(ApplicationFontManager.FontType.REGULAR_18, DEFAULT_LINK_COLOR);
if (bigFont) {
style = new TablexiaLabel.TablexiaLabelStyle(ApplicationFontManager.FontType.REGULAR_20, DEFAULT_LINK_COLOR);
}
String name = addSeparator ? link.getLinkName() + SEPARATOR : link.getLinkName();
String name = addSeparator ? linkName + SEPARATOR : linkName;
TablexiaLabel label = new TablexiaLabel(name, style);
label.setUserObject(link);
label.addListener(labelClickListener);
......
......@@ -20,6 +20,8 @@ package cz.nic.tablexia.screen.about;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import cz.nic.tablexia.screen.about.assets.AboutAssets;
public enum Links {
......@@ -31,7 +33,10 @@ public enum Links {
TABLEXIA_GIT("GitLab CZ.NIC", "https://gitlab.labs.nic.cz/labs/tablexia", LinkGroups.OTHER),
TABLEXIA_FACEBOOK("Tablexia Facebook", "https://www.facebook.com/tablexia", LinkGroups.SOCIAL),
TABLEXIA_MAIL("Tablexia Mail", "mailto:info@tablexia.cz", LinkGroups.SOCIAL),
TABLEXIA_TWITTER("Tablexia Twitter", "https://twitter.com/tablexia", LinkGroups.SOCIAL);
TABLEXIA_TWITTER("Tablexia Twitter", "https://twitter.com/tablexia", LinkGroups.SOCIAL),
TABLEXIA_ZOOU_CS(AboutAssets.PARAGRAPH_3_DETAILS_3, "https://www.tablexia.cz/cs/zoou/", LinkGroups.OTHER),
TABLEXIA_ZOOU_SK(AboutAssets.PARAGRAPH_3_DETAILS_3, "https://www.tablexia.cz/sk/zoou/", LinkGroups.OTHER),
TABLEXIA_ZOOU_DE(AboutAssets.PARAGRAPH_3_DETAILS_3, "https://www.tablexia.cz/de/zoou/", LinkGroups.OTHER);
private String linkName;
private String linkAddress;
......
......@@ -45,6 +45,7 @@ public class AboutAssets {
public static final String PARAGRAPH_3_DETAILS_1_2 = "paragraph_3_details_1_2";
public static final String PARAGRAPH_3_DETAILS_2 = "paragraph_3_details_2";
public static final String PARAGRAPH_3_DETAILS_2_2 = "paragraph_3_details_2_2";
public static final String PARAGRAPH_3_DETAILS_3 = "paragraph_3_details_3";
public static final String PARAGRAPH_4 = "paragraph_4";
public static final String PARAGRAPH_4_DETAILS = "paragraph_4_details";
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment