Commit bd23eb62 authored by Vitaliy Vashchenko's avatar Vitaliy Vashchenko

Merge branch 'V3.6.2' into V3.7

parents 72a94258 7956e85d
......@@ -28,13 +28,15 @@ paragraph_2=Děkujeme
psychological_concept=Psychologický koncept
psychological_concept_details=Andrea Šíchová, Karolína Jurnost, Jana Černá
about_info_2=Sdružení CZ.NIC je správcem registru doménových jmen .CZ a\u00A0věnuje se podpoře projektů prospěšných pro internetovou infrastrukturu v\u00A0České republice. Laboratoře CZ.NIC jsou vývojovým a\u00A0výzkumným pracovištěm sdružení.
about_info_3=V dnešní době, kdy je práce s\u00A0Internetem téměř nevyhnutelná, musí každý člověk zpracovávat velké množství informací převážně v\u00A0 textové podobě. Schopnost rychle číst a\u00A0psát je tam čím dál důležitější. Protože dyslexie postihuje schopnost bezchybně číst a\u00A0psát, mohou být lidé s dyslexií v\u00A0 internetovém prostředí snadno znevýhodněni. Sdružení CZ.NIC proto vyvíjí nástroj pro děti a\u00A0mladistvé, který se snaží zábavnou formou trénovat právě ty funkce mozku, které jsou dyslexií nejvíce oslabené.
about_info_3=V dnešní době, kdy je práce s\u00A0Internetem téměř nevyhnutelná, musí každý člověk zpracovávat velké množství informací převážně v\u00A0textové podobě. Schopnost rychle číst a\u00A0psát je tam čím dál důležitější. Protože dyslexie postihuje schopnost bezchybně číst a\u00A0psát, mohou být lidé s dyslexií v\u00A0internetovém prostředí snadno znevýhodněni. Sdružení CZ.NIC proto vyvíjí nástroj pro děti a\u00A0mladistvé, který se snaží zábavnou formou trénovat právě ty funkce mozku, které jsou dyslexií nejvíce oslabené.
paragraph_2_details=Velké poděkování patří PhDr. Lence Krejčové Ph.D. a\u00A0Mgr. Cyrilu Bromovi, Ph.D., za odborné vedení. MgA. Jindřichu Kravaříkovi ze studia MERGE STUDIO za zvukové podklady. Za spolupráci na slovenské verzi aplikace děkujeme doc. PaedDr. Eriku Žovincovi, PhD. A\u00A0za převedení do německého jazyka Johanně Ginter a\u00A0Dr. Hannelore Koch. DYS-centru Praha o.s. za podporu při vývoji aplikace a\u00A0všem, kteří se podíleli na tvorbě a\u00A0testování.
paragraph_3=Licence
paragraph_3_details_1_1=Kód aplikace je dostupný pod licencí GNU v.3(GNU GPL v.3) v 
paragraph_3_details_1_2= Další obsah, texty, grafika a\u00A0zvuky jsou dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na webových stránkách Licence.
paragraph_3_details_1_2= Další obsah, texty, grafika a\u00A0zvuky jsou dostupné pod licencí Creative Commons: Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na webových stránkách Licence.
paragraph_3_details_2=Detailnější informace o použitých knihovnách najdete
paragraph_3_details_2_2=zde.
paragraph_3_details_3_1=Nainstalováním a nebo používáním aplikace Tablexia souhlasíte s tím, že CZ.NIC je oprávněn uchovávat a zpracovávat tyto údaje a informace:
paragraph_3_details_3_2=Zásady zpracovávání a ochrany osobních údajů
paragraph_4=Jedeme dál\!
paragraph_4_details=Práce na Tablexii rozhodně nekončí. Pokud tedy máte jakékoliv nápady a\u00A0připomínky, neváhejte nás kontaktovat na info@tablexia.cz
about_info_4=Více informací naleznete na webu
\ No newline at end of file
......@@ -33,8 +33,10 @@ paragraph_2_details= Ein großer Dank geht für die fachliche Leitung an Frau Ph
paragraph_3=Lizenz
paragraph_3_details_2=Nähere Informationen über die verwendeten Bibliotheken finden Sie
paragraph_3_details_2_2=hier.
paragraph_3_details_3_1=Durch die Installation oder Benutzung der Applikation Tablexia geben Sie Ihre Zustimmung, dass CZ.NIC berechtigt ist, folgende Angaben und Informationen zu speichern und zu bearbeiten:
paragraph_3_details_3_2=Grundsätze von Bearbeitung und Schutz personenbezogener Angaben
paragraph_4=Wir machen weiter\!
paragraph_4_details=Die Arbeit an Tablexia ist auf jeden Fall nicht zu Ende. Wenn Sie Ideen oder Anmerkungen haben, kontaktieren Sie uns unter info@tablexia.cz
about_info_4=Mehr Informationen unter
paragraph_3_details_1_1=Die App-Code ist unter der Lizenz GNU v.3(GNU GPL v.3) in
paragraph_3_details_1_2=Weiterer Inhalt, Texte, Grafik und Ton sind unter der Lizenz Creative Commons zugänglich Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen Lizenz 3.0 Unported behalten, gegebenenfalls unter anderen Bedingungen zugänglich. Weitere Details finden Sie auf der Webseite der Lizenz.
\ No newline at end of file
paragraph_3_details_1_2=Weiterer Inhalt, Texte, Grafik und Ton sind unter der Lizenz Creative Commons: zugänglich Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Lizenz 3.0 Unported behalten, gegebenenfalls unter anderen Bedingungen zugänglich. Weitere Details finden Sie auf der Webseite der Lizenz.
\ No newline at end of file
......@@ -33,8 +33,10 @@ paragraph_2_details= Za spoluprácu na slovenskej verzii aplikácie ďakujeme do
paragraph_3=Licencia
paragraph_3_details_2=Detailnejšie informácie o použitých knižniciach nájdete
paragraph_3_details_2_2=tu.
paragraph_3_details_3_1=Nainštalovaním a alebo používaním aplikácie Tablexia súhlasíte s tým, že CZ.NIC je oprávnený uchovávať a spracovávať tieto údaje a informácie:
paragraph_3_details_3_2=Zásady spracovania a ochrany osobných údajov
paragraph_4=Ideme ďalej\!
paragraph_4_details=Práca na Tablexii rozhodne nekončí. Pokiaľ máte akékoľvek nápady alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať na info@tablexia.cz
about_info_4=Viac informácií na webe
paragraph_3_details_1_1=Kód aplikácie je dostupný pod licenciou GNU v.3 (GNU GPL v.3) v
paragraph_3_details_1_2=Ďalší obsah, texty, grafika a\u00A0zvuky sú dostupné pod licenciou Creative Commons Uveďte autora - Zachovajte licenciu 3.0 Unported, prípadne za\u00A0ďalších podmienok. Podrobnosti nájdete na webových stránkach Licencie.
paragraph_3_details_1_2=Ďalší obsah, texty, grafika a\u00A0zvuky sú dostupné pod licenciou Creative Commons: Uveďte autora - Zachovajte licenciu 3.0 Unported, prípadne za\u00A0ďalších podmienok. Podrobnosti nájdete na webových stránkach Licencie.
......@@ -60,18 +60,20 @@ import cz.nic.tablexia.util.ui.dialog.components.ViewportMaximumSizeComponent;
public class AboutScreen extends AbstractTablexiaScreen<Void> {
private enum LocaleLinks{
CS(TablexiaSettings.LocaleDefinition.cs_CZ.getLocale(), Links.TABLEXIA, Links.NIC_CS),
SK(TablexiaSettings.LocaleDefinition.sk_SK.getLocale(), Links.TABLEXIA_SK, Links.NIC_CS),
DE(TablexiaSettings.LocaleDefinition.de_DE.getLocale(), Links.TABLEXIA_DE, Links.NIC_EN);
CS(TablexiaSettings.LocaleDefinition.cs_CZ.getLocale(), Links.TABLEXIA, Links.NIC_CS, Links.TABLEXIA_ZOOU_CS),
SK(TablexiaSettings.LocaleDefinition.sk_SK.getLocale(), Links.TABLEXIA_SK, Links.NIC_CS, Links.TABLEXIA_ZOOU_SK),
DE(TablexiaSettings.LocaleDefinition.de_DE.getLocale(), Links.TABLEXIA_DE, Links.NIC_EN, Links.TABLEXIA_ZOOU_DE);
private final Locale locale;
private final Links tablexiaWeb;
private final Links nicWeb;
private final Links zoou;
LocaleLinks(Locale locale, Links tablexiaWeb, Links nicWeb){
LocaleLinks(Locale locale, Links tablexiaWeb, Links nicWeb, Links zoou){
this.locale = locale;
this.tablexiaWeb = tablexiaWeb;
this.nicWeb = nicWeb;
this.zoou = zoou;
}
private static LocaleLinks getLocaleLinksByLocale(Locale locale){
......@@ -90,6 +92,10 @@ public class AboutScreen extends AbstractTablexiaScreen<Void> {
public Links getNicWeb() {
return nicWeb;
}
public Links getZOOU() {
return zoou;
}
}
private static final Color DEFAULT_FONT_COLOR = TablexiaSettings.getDefaultFontColor();
......@@ -204,6 +210,7 @@ public class AboutScreen extends AbstractTablexiaScreen<Void> {
Links nicWeb = localeLinks.getNicWeb();
Links tablexiaWeb = localeLinks.getTablexiaWeb();
Links tablexiaZOOU = localeLinks.getZOOU();
addImageToContainer(AboutAssets.LOGO_TABLEXIA, LOGO_TABLEXIA_MAX_HEIGHT, tablexiaWeb);
content.row();
......@@ -278,6 +285,9 @@ public class AboutScreen extends AbstractTablexiaScreen<Void> {
content.add(libClick).center().width(contentWidth).padTop(DEFAULT_FONT_PAD).padBottom(DEFAULT_FONT_PAD);
content.row();
addDefaultTextToContainer(AboutAssets.PARAGRAPH_3_DETAILS_3_1);
addLabelLink(tablexiaZOOU, getText(tablexiaZOOU.getLinkName()));
addParagraphName(AboutAssets.PARAGRAPH_4);
addDefaultTextToContainer(AboutAssets.PARAGRAPH_4_DETAILS);
......@@ -377,27 +387,30 @@ public class AboutScreen extends AbstractTablexiaScreen<Void> {
content.row();
}
private void addLabelLink(Links link){
addLabelLink(link, link.getLinkName());
}
private void addLabelLink(Links link) {
content.add(createLabelWithLink(link, false)).pad(BIG_PAD);
private void addLabelLink(Links link, String linkName) {
content.add(createLabelWithLink(link, false, linkName)).pad(BIG_PAD);
content.row();
}
private void addBigLabelLink(Links link) {
content.add(createLabelWithLink(link, true));
content.add(createLabelWithLink(link, true, link.getLinkName()));
content.row();
}
private TablexiaLabel createLabelWithLink(Links link, boolean bigFont) {
return createLabelWithLink(link,bigFont, false);
private TablexiaLabel createLabelWithLink(Links link, boolean bigFont, String linkName) {
return createLabelWithLink(link,bigFont, false, linkName);
}
private TablexiaLabel createLabelWithLink(Links link, boolean bigFont, boolean addSeparator){
private TablexiaLabel createLabelWithLink(Links link, boolean bigFont, boolean addSeparator, String linkName){
TablexiaLabel.TablexiaLabelStyle style = new TablexiaLabel.TablexiaLabelStyle(ApplicationFontManager.FontType.REGULAR_18, DEFAULT_LINK_COLOR);
if (bigFont) {
style = new TablexiaLabel.TablexiaLabelStyle(ApplicationFontManager.FontType.REGULAR_20, DEFAULT_LINK_COLOR);
}
String name = addSeparator ? link.getLinkName() + SEPARATOR : link.getLinkName();
String name = addSeparator ? linkName + SEPARATOR : linkName;
TablexiaLabel label = new TablexiaLabel(name, style);
label.setUserObject(link);
label.addListener(labelClickListener);
......
......@@ -20,6 +20,8 @@ package cz.nic.tablexia.screen.about;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import cz.nic.tablexia.screen.about.assets.AboutAssets;
public enum Links {
......@@ -31,7 +33,10 @@ public enum Links {
TABLEXIA_GIT("GitLab CZ.NIC", "https://gitlab.labs.nic.cz/labs/tablexia", LinkGroups.OTHER),
TABLEXIA_FACEBOOK("Tablexia Facebook", "https://www.facebook.com/tablexia", LinkGroups.SOCIAL),
TABLEXIA_MAIL("Tablexia Mail", "mailto:info@tablexia.cz", LinkGroups.SOCIAL),
TABLEXIA_TWITTER("Tablexia Twitter", "https://twitter.com/tablexia", LinkGroups.SOCIAL);
TABLEXIA_TWITTER("Tablexia Twitter", "https://twitter.com/tablexia", LinkGroups.SOCIAL),
TABLEXIA_ZOOU_CS(AboutAssets.PARAGRAPH_3_DETAILS_3_2, "https://www.tablexia.cz/cs/zoou/", LinkGroups.OTHER),
TABLEXIA_ZOOU_SK(AboutAssets.PARAGRAPH_3_DETAILS_3_2, "https://www.tablexia.cz/sk/zoou/", LinkGroups.OTHER),
TABLEXIA_ZOOU_DE(AboutAssets.PARAGRAPH_3_DETAILS_3_2, "https://www.tablexia.cz/de/zoou/", LinkGroups.OTHER);
private String linkName;
private String linkAddress;
......
......@@ -45,6 +45,8 @@ public class AboutAssets {
public static final String PARAGRAPH_3_DETAILS_1_2 = "paragraph_3_details_1_2";
public static final String PARAGRAPH_3_DETAILS_2 = "paragraph_3_details_2";
public static final String PARAGRAPH_3_DETAILS_2_2 = "paragraph_3_details_2_2";
public static final String PARAGRAPH_3_DETAILS_3_1 = "paragraph_3_details_3_1";
public static final String PARAGRAPH_3_DETAILS_3_2 = "paragraph_3_details_3_2";
public static final String PARAGRAPH_4 = "paragraph_4";
public static final String PARAGRAPH_4_DETAILS = "paragraph_4_details";
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment