Commit d4926212 authored by Aneta Steimarova's avatar Aneta Steimarova

#853 Text correction

parent 5412981a
......@@ -28,11 +28,11 @@ paragraph_2=Děkujeme
psychological_concept=Psychologický koncept
psychological_concept_details=Andrea Šíchová, Karolína Jurnost, Jana Černá
about_info_2=Sdružení CZ.NIC je správcem registru doménových jmen .CZ a\u00A0věnuje se podpoře projektů prospěšných pro internetovou infrastrukturu v\u00A0České republice. Laboratoře CZ.NIC jsou vývojovým a\u00A0výzkumným pracovištěm sdružení.
about_info_3=V dnešní době, kdy je práce s\u00A0Internetem téměř nevyhnutelná, musí každý člověk zpracovávat velké množství informací převážně v\u00A0 textové podobě. Schopnost rychle číst a\u00A0psát je tam čím dál důležitější. Protože dyslexie postihuje schopnost bezchybně číst a\u00A0psát, mohou být lidé s dyslexií v\u00A0 internetovém prostředí snadno znevýhodněni. Sdružení CZ.NIC proto vyvíjí nástroj pro děti a\u00A0mladistvé, který se snaží zábavnou formou trénovat právě ty funkce mozku, které jsou dyslexií nejvíce oslabené.
about_info_3=V dnešní době, kdy je práce s\u00A0Internetem téměř nevyhnutelná, musí každý člověk zpracovávat velké množství informací převážně v\u00A0textové podobě. Schopnost rychle číst a\u00A0psát je tam čím dál důležitější. Protože dyslexie postihuje schopnost bezchybně číst a\u00A0psát, mohou být lidé s dyslexií v\u00A0internetovém prostředí snadno znevýhodněni. Sdružení CZ.NIC proto vyvíjí nástroj pro děti a\u00A0mladistvé, který se snaží zábavnou formou trénovat právě ty funkce mozku, které jsou dyslexií nejvíce oslabené.
paragraph_2_details=Velké poděkování patří PhDr. Lence Krejčové Ph.D. a\u00A0Mgr. Cyrilu Bromovi, Ph.D., za odborné vedení. MgA. Jindřichu Kravaříkovi ze studia MERGE STUDIO za zvukové podklady. Za spolupráci na slovenské verzi aplikace děkujeme doc. PaedDr. Eriku Žovincovi, PhD. A\u00A0za převedení do německého jazyka Johanně Ginter a\u00A0Dr. Hannelore Koch. DYS-centru Praha o.s. za podporu při vývoji aplikace a\u00A0všem, kteří se podíleli na tvorbě a\u00A0testování.
paragraph_3=Licence
paragraph_3_details_1_1=Kód aplikace je dostupný pod licencí GNU v.3(GNU GPL v.3) v 
paragraph_3_details_1_2= Další obsah, texty, grafika a\u00A0zvuky jsou dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na webových stránkách Licence.
paragraph_3_details_1_2= Další obsah, texty, grafika a\u00A0zvuky jsou dostupné pod licencí Creative Commons: Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na webových stránkách Licence.
paragraph_3_details_2=Detailnější informace o použitých knihovnách najdete
paragraph_3_details_2_2=zde.
paragraph_3_details_3_1=Nainstalováním a nebo používáním aplikace Tablexia souhlasíte s tím, že CZ.NIC je oprávněn uchovávat a zpracovávat tyto údaje a informace:
......
......@@ -39,4 +39,4 @@ paragraph_4=Wir machen weiter\!
paragraph_4_details=Die Arbeit an Tablexia ist auf jeden Fall nicht zu Ende. Wenn Sie Ideen oder Anmerkungen haben, kontaktieren Sie uns unter info@tablexia.cz
about_info_4=Mehr Informationen unter
paragraph_3_details_1_1=Die App-Code ist unter der Lizenz GNU v.3(GNU GPL v.3) in
paragraph_3_details_1_2=Weiterer Inhalt, Texte, Grafik und Ton sind unter der Lizenz Creative Commons zugänglich Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen Lizenz 3.0 Unported behalten, gegebenenfalls unter anderen Bedingungen zugänglich. Weitere Details finden Sie auf der Webseite der Lizenz.
\ No newline at end of file
paragraph_3_details_1_2=Weiterer Inhalt, Texte, Grafik und Ton sind unter der Lizenz Creative Commons: zugänglich Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Lizenz 3.0 Unported behalten, gegebenenfalls unter anderen Bedingungen zugänglich. Weitere Details finden Sie auf der Webseite der Lizenz.
\ No newline at end of file
......@@ -39,4 +39,4 @@ paragraph_4=Ideme ďalej\!
paragraph_4_details=Práca na Tablexii rozhodne nekončí. Pokiaľ máte akékoľvek nápady alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať na info@tablexia.cz
about_info_4=Viac informácií na webe
paragraph_3_details_1_1=Kód aplikácie je dostupný pod licenciou GNU v.3 (GNU GPL v.3) v
paragraph_3_details_1_2=Ďalší obsah, texty, grafika a\u00A0zvuky sú dostupné pod licenciou Creative Commons Uveďte autora - Zachovajte licenciu 3.0 Unported, prípadne za\u00A0ďalších podmienok. Podrobnosti nájdete na webových stránkach Licencie.
paragraph_3_details_1_2=Ďalší obsah, texty, grafika a\u00A0zvuky sú dostupné pod licenciou Creative Commons: Uveďte autora - Zachovajte licenciu 3.0 Unported, prípadne za\u00A0ďalších podmienok. Podrobnosti nájdete na webových stránkach Licencie.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment