Commit 104217e2 authored by Anton Danilov's avatar Anton Danilov Committed by Anton Danilov

#177 Changed sounds in 2 chapters in Encyclopedia, changed sound and text in Robbery game rule

parent 612dfe2d
......@@ -48,7 +48,7 @@ game_averagescore_duration=Průměrné trvání hry:
game_robbery_title=Lupiči
game_robbery_description=Procvičování pracovní paměti
game_robbery_preloader=Na začátku hry si přečti pravidlo, podle kterého poznáš lupiče. Zapamatuj si\u00A0ho.\nSleduj lidi vcházející do banky a\u00A0dotykem označ lupiče.
game_robbery_preloader=Na začátku hry si přečti pravidlo, podle kterého poznáš lupiče. Zapamatuj si\u00A0ho.\nSleduj lidi vcházející do místnosti a\u00A0dotykem lupiče označ.
game_kidnapping_title=Únos
game_kidnapping_description=Procvičování sluchové paměti
game_kidnapping_preloader1=Poslechni a\u00A0zapamatuj si zvuk, který jsi slyšel na křižovatce.
......
......@@ -167,7 +167,7 @@ verbal_skills_definition=Vyjadřování myšlenek, mluvení v\u00A0celých souvi
verbal_skills_paragraph_1=Verbální znamená řečové, takže vše, co souvisí s\u00A0těmito schopnostmi, souvisí s\u00A0naší řečí. Lidé se svými verbálními schopnostmi liší - někteří mají velmi bohatou slovní zásobu a\u00A0dokážou hovořit košatě, dlouze, jejich promluvy se dobře poslouchají. Obvykle proto, že jejich řeč je plynulá, příjemně intonují, dokážou rychle zareagovat na něco, co řekl druhý, používají různé slovní obraty, i\u00A0vtipy a\u00A0humor. Někteří jiní mohou mít velmi bohatou slovní zásobu a\u00A0mohou umět dobře dávat slova na papír, ale při mluvení před druhými lidmi se zadrhávají, jejich řeč je nudná a\u00A0nezáživná. A\u00A0ještě jiní lidé mohou být v\u00A0promluvách velmi nezkušení a\u00A0skládání slov do souvislých vět jim jde velmi obtížně. Důležitým východiskem kvalitních verbálních schopností je bohatá slovní zásoba - tu získáme, když čteme (třeba i audioknihy nebo čtečky), chodíme do divadla, sledujeme filmy, bavíme se s druhými lidmi, vyprávíme si apod.
verbal_skills_paragraph_2=Lidé s dyslexií mívají někdy verbální schopnosti trochu oslabené, a\u00A0to zejména tehdy, když se jejich trable se čtením pojí i\u00A0s\u00A0obtížemi s\u00A0mluvením (logopedickými problémy). Ale! - poměrně velká skupina lidí s\u00A0dyslexií naopak verbální schopnosti umí velmi dobře využívat. Pod heslem „když nám nejde číst a\u00A0psát, musíme to okecat“ se jejich verbální schopnosti staly jejich silnou stránkou. Mohou být vynikajícími řečníky, umí se vyjadřovat velmi přesně a\u00A0jejich okolí jim tuto dovednost často závidí a\u00A0obdivuje je za ni. Přitom mějme na paměti, že stejně jako všechny ostatní v\u00A0Encyklopedii popsané schopnosti a\u00A0dovednosti, i\u00A0ty verbální se dají trénovat
verbal_skills_paragraph_2=Lidé s dyslexií mívají někdy verbální schopnosti trochu oslabené, a\u00A0to zejména tehdy, když se jejich trable se čtením pojí i\u00A0s\u00A0obtížemi s\u00A0mluvením (logopedickými problémy). Ale! - poměrně velká skupina lidí s\u00A0dyslexií naopak verbální schopnosti umí velmi dobře využívat. Pod heslem „když nám nejde číst a\u00A0psát, musíme to okecat“ se jejich verbální schopnosti staly jejich silnou stránkou. Mohou být vynikajícími řečníky, umí se vyjadřovat velmi přesně a\u00A0jejich okolí jim tuto dovednost často závidí a\u00A0obdivuje je za ni. Přitom mějme na paměti, že stejně jako všechny ostatní v\u00A0Encyklopedii popsané schopnosti a\u00A0dovednosti, i\u00A0ty verbální se dají trénovat.
verbal_skills_hint_text=Vyprávěj kamarádům, rodičům, sourozencům, domácím zvířatům. Když se učíš, vysvětluj si učení polohlasně nebo ho pak celé někomu vylož.
[
{"cz.nic.tablexia.screen.encyclopedia.content.model.Header":
{"soundResource":null,"textContent":{"cz.nic.tablexia.screen.encyclopedia.content.model.TextContent":{"text":"verbal_skills","bold":true}}}},
{"soundResource":"verbal_skills","textContent":{"cz.nic.tablexia.screen.encyclopedia.content.model.TextContent":{"text":"verbal_skills","bold":true}}}},
{"cz.nic.tablexia.screen.encyclopedia.content.model.TextContent":{"text":"verbal_skills_definition","bold":true}},
{"cz.nic.tablexia.screen.encyclopedia.content.model.TextContent":{"text":"verbal_skills_paragraph_1","bold":false}},
{"cz.nic.tablexia.screen.encyclopedia.content.model.TextContent":{"text":"verbal_skills_paragraph_2","bold":false}},
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment