Commit 1f7e6d11 authored by Drahomír Karchňák's avatar Drahomír Karchňák

#497 Temporary added czech sounds/texts for german and slovak translation of Crime Scene

parent bdbbb329
complete=Fertig
score_0=*DE* 0 star text
score_1=*DE* 1 star text
score_2=*DE* 2 star text
score_3=*DE* 3 star text
score_0=[DE] Raději si zapisuj i co jsi měl k obědu. [DE]
score_1=[DE] Vyrážet do terénu by si měl jedině se zápisníkem. [DE]
score_2=[DE] Až na pár hluchých míst, dobrá práce. [DE]
score_3=[DE] Úctyhodný pamatovák, pamatuješ si vše co slyšíš! [DE]
result_score_count=Deine Punktzahl: [BLACK]{0}[]
game_crimescene_replay=*DE* Přehrát znovu
\ No newline at end of file
complete=Hotovo
score_0=*SK* 0 star text
score_1=*SK* 1 star text
score_2=*SK* 2 star text
score_3=*SK* 3 star text
score_0=[SK] Raději si zapisuj i co jsi měl k obědu. [SK]
score_1=[SK] Vyrážet do terénu by si měl jedině se zápisníkem. [SK]
score_2=[SK] Až na pár hluchých míst, dobrá práce. [SK]
score_3=[SK] Úctyhodný pamatovák, pamatuješ si vše co slyšíš! [SK]
result_score_count=Tvoje skóre: [BLACK]{0}[]
game_crimescene_replay=*SK* Přehrát znovu
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment