Commit 58ab2bfa authored by Vitaliy Vashchenko's avatar Vitaliy Vashchenko

Merge branch 'night-watch-bonus' into 'V3.7'

Made Night Watch bonus easier

See merge request !756
parents 1acec375 80cf7556