Commit ff065e5a authored by Vitaliy Vashchenko's avatar Vitaliy Vashchenko

#942 Updated gradle version to 3.5.1

parent a6b1c7b6