Unverified Commit 365e3aec authored by Atec's avatar Atec Committed by Hosted Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 100.0% (33 of 33 strings)

Translation: Turris/reForis: Data Collection Plugin
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/turris/reforis-data-collection-plugin/sk/
parent cfb6c69d
......@@ -8,15 +8,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2021-09-09 15:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-07-07 06:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-09-16 04:38+0000\n"
"Last-Translator: Atec <dr.atec@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <https://hosted.weblate.org/projects/turris/"
"reforis-data-collection-plugin/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"Language-Team: Slovak <https://hosted.weblate.org/projects/turris"
"/reforis-data-collection-plugin/sk/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.9-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.9.1\n"
#: js/src/app.js:12 js/src/sentinel/Sentinel.js:29
......@@ -36,6 +37,8 @@ msgid ""
"It's required to confirm the Terms of Participation in Turris Project to "
"participate in the threat detection program."
msgstr ""
"Na účasť v programe detekcie hrozieb je nevyhnutné potvrdiť Pravidlá účasti "
"v projekte Turris."
#: js/src/dataCollection/EULA/EULAForm.js:30
msgid "Terms of Participation"
......@@ -47,25 +50,26 @@ msgid ""
"potential threats detected on your router and therefore to build a "
"dynamic firewall."
msgstr ""
"Váš súhlas s Podmienkami účasti nám umožňuje analyzovať potenciálne hrozby "
"zistené vaším routerom a vďaka tomu budovať dynamický firewall."
#: js/src/dataCollection/EULA/EULAForm.js:38
#, fuzzy
msgid "Agreement"
msgstr "Licenčná zmluva"
msgstr "Zmluva"
#: js/src/dataCollection/EULA/EULAForm.js:68
#, fuzzy
msgid ""
"I accept the <a href='#'>Terms of Participation in Turris Project (Data "
"Collection)</a>."
msgstr "Podmienky účasti v projekte Turris (zber dát)"
msgstr ""
"Súhlasím s <a href='#'>Podmienkami účasti v projekte Turris (zber dát)</a>."
#: js/src/dataCollection/EULA/EULAForm.js:83
#, fuzzy
msgid ""
"I do not accept the <a href='#'>Terms of Participation in Turris Project "
"(Data Collection)</a>."
msgstr "Podmienky účasti v projekte Turris (zber dát)"
msgstr ""
"Nesúhlasím s <a href='#'>Podmienkami účasti v projekte Turris (zber dát)</a>."
#: js/src/dataCollection/EULA/EULAModal.js:59
msgid "Terms of Participation in Turris Project (Data Collection)"
......@@ -77,6 +81,10 @@ msgid ""
"provides dynamic firewall and statistics. Here you can set up several "
"Sentinel components which take part in the threat detection subsystem."
msgstr ""
"Sentinel je systém detekcie a prevencie bezpečnostných hrozieb, ktorý je "
"súčasťou projektu Turris a poskytuje dynamický firewall a štatistiky. Tu "
"môžete nastaviť rôzne súčasti systému Sentinel, ktoré sa využívajú v "
"podsystéme detekcie hrozieb."
#: js/src/sentinel/SentinelOptions/SentinelOptions.js:40
msgid "Sentinel Components"
......@@ -220,4 +228,3 @@ msgstr "Nastavenia Sentinelu sa nedajú aktualizovať"
#~ msgid "#"
#~ msgstr "#"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment