Verified Commit aee565e4 authored by Johan van de Wetering's avatar Johan van de Wetering Committed by Josef Schlehofer
Browse files

Translated using Weblate (Dutch)

Currently translated at 100.0% (81 of 81 strings)

Translation: Turris/reForis: OpenVPN Plugin
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/turris/reforis-openvpn-plugin/nl/
parent 4cbff61a
......@@ -8,64 +8,70 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-02 11:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-22 14:40+0200\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-30 19:29+0000\n"
"Last-Translator: Johan van de Wetering <mail@jvdwetering.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <https://hosted.weblate.org/projects/turris/"
"reforis-openvpn-plugin/nl/>\n"
"Language: nl\n"
"Language-Team: nl <LL@li.org>\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.4-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.7.0\n"
#: js/src/app.js:14
msgid "OpenVPN"
msgstr ""
msgstr "OpenVPN"
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:54
msgid "Add new client"
msgstr ""
msgstr "Voeg nieuwe client toe"
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:57
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:50
msgid "Client name"
msgstr ""
msgstr "Clientnaam"
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:58
msgid ""
"Shorter than 64 characters. Only alphanumeric characters, dots, dashes "
"and underscores."
msgstr ""
"Korter dan 64 karakters. Alleen alfanummerieke karakters, punten, streepjes "
"en underscores."
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:64
msgid "Add"
msgstr ""
msgstr "Toevoegen"
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:74
msgid "Name cannot be empty"
msgstr ""
msgstr "Naam kan niet leeg zijn"
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:77
msgid "Name is too long"
msgstr ""
msgstr "Naam is te lang"
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:80
msgid "Name contains invalid characters"
msgstr ""
msgstr "Naam bevat niet-toegestane karakters"
#: js/src/clientRegistration/ClientRegistration.js:29
msgid "Client Registration"
msgstr ""
msgstr "Client Registratie"
#: js/src/clientRegistration/ClientRegistration.js:50
msgid "You need to generate certificate authority in order to register clients."
msgstr ""
msgstr "U moet een 'Certificate Authority' genereren om clients te registreren."
#: js/src/clientRegistration/ClientRegistration.js:54
msgid ""
"You need to generate a configuration file for each client that you wish "
"to connect to your OpenVPN server."
msgstr ""
"U moet een configuratiebestand genereren voor iedere client die u wilt "
"verbinden met uw OpenVPN server."
#: js/src/clientRegistration/ClientRegistration.js:55
msgid ""
......@@ -73,30 +79,33 @@ msgid ""
" the OpenVPN configuration directory or alternatively open it using your "
"OpenVPN client. You might need to restart your client afterwards."
msgstr ""
"Om de client configuratie toe te passen dient u het bestand te downloaden en "
"dit te plaatsen in de OpenVPN configuratie directory dan wel te openen met "
"uw OpenVPN client. U moet wellicht uw client nadien opnieuw opstarten."
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:35
msgid "There are no clients registered."
msgstr ""
msgstr "Er zijn geen clients geregistreerd."
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:51
msgid "Actions"
msgstr ""
msgstr "Acties"
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:97
msgid "Access revoked"
msgstr ""
msgstr "Toegang ingetrokken"
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:122
msgid "Download"
msgstr ""
msgstr "Download"
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:129
msgid "Revoke"
msgstr ""
msgstr "Intrekken"
#: js/src/clientRegistration/Clients.js:72
msgid "Client configurations"
msgstr ""
msgstr "Client configuraties"
#: js/src/clientRegistration/Clients.js:102
msgid ""
......@@ -106,18 +115,23 @@ msgid ""
"<strong>not</strong> stored anywhere and is applicable only to the "
"configuration being currently downloaded."
msgstr ""
"Controleer of het IP-adres van de server in het configuratiebestand "
"daadwerkelijk overeenkomt met het publieke IP-adres van uw router. U kunt "
"dit adres handmatig instellen indien het niet automatisch wordt "
"gedetecteerd. Deze wijziging wordt <strong>nergens</strong> opgeslagen en is "
"alleen van toepassing op de configuratie die nu wordt gedownloaded."
#: js/src/clientRegistration/Clients.js:136
msgid "Override server address"
msgstr ""
msgstr "Omzeil serveradres"
#: js/src/clientRegistration/Clients.js:142
msgid "Router's public IPv4 address"
msgstr ""
msgstr "Publiek IPv4-adres van router"
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:49
msgid "Add settings"
msgstr ""
msgstr "Instelling toevoegen"
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:50
msgid ""
......@@ -125,28 +139,33 @@ msgid ""
"settings will be enabled after uploading. Please note that network will "
"be restarted automatically."
msgstr ""
"Selecteer een bestand met OpenVPN client instellingen die u wilt toevoegen. "
"Nieuwe instellingen zullen beschikbaar komen na uploaden. Merk op dat het "
"netwerk automatisch wordt herstart."
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:64
msgid "Upload settings"
msgstr ""
msgstr "Upload instellingen"
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:78
msgid "File is too big. Maximum size is 1 MB"
msgstr ""
msgstr "Bestand is te groot. Maximale grootte is 1 MB"
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:83
msgid "Filename must be at least 1 and at most 50 characters long."
msgstr ""
msgstr "Bestandsnaam moet minstens 1 en hoogstens 50 karakters lang zijn."
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:86
msgid ""
"Filename can contain only alphanumeric characters, dots, dashes and "
"underscores."
msgstr ""
"Bestandsnaam kan alleen alfanummerieke karakters, punten, streepjes en "
"underscores bevatten."
#: js/src/clientSettings/ClientSettings.js:16
msgid "Client Settings"
msgstr ""
msgstr "Client Instellingen"
#: js/src/clientSettings/ClientSettings.js:17
msgid ""
......@@ -154,10 +173,14 @@ msgid ""
"settings. If you want to connect to another Turris device, download "
"appropriate file from \"Client Registration\" page."
msgstr ""
"Om OpenVPN client te gebruiken dient u een textbestand voor te bereiden met "
"daarin de client instellingen. Als u nog een Turris apparaat wilt "
"aansluiten, download dan het benodigde bestand vanuit de \"Client "
"Registratie\" pagina."
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:27
msgid "Available settings"
msgstr ""
msgstr "Beschikbare instellingen"
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:28
msgid ""
......@@ -165,34 +188,38 @@ msgid ""
"check settings file for errors if instance is enabled and not running few"
" minutes after setup."
msgstr ""
"Voor elk geüpload bestand wordt een nieuwe OpenVPN client instantie "
"aangemaakt. Controleer het configuratiebestand op fouten als de instantie "
"wel is ingeschakeld maar na een paar minuten na de installatie nog niet is "
"gestart."
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:45
msgid "There are no settings added yet."
msgstr ""
msgstr "Er zijn nog geen instellingen toegevoegd."
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:103
msgid "Delete"
msgstr ""
msgstr "Verwijderen"
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:131
msgid "Cannot refresh status"
msgstr ""
msgstr "Kan status niet verversen"
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:136
msgid "Running"
msgstr ""
msgstr "Actief"
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:136
msgid "Not running"
msgstr ""
msgstr "Niet actief"
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:137
msgid "Check status"
msgstr ""
msgstr "Controleer status"
#: js/src/serverSettings/AuthorityBeingGenerated.js:28
msgid "Generating certification authority"
msgstr ""
msgstr "Genereren certificaatautoriteit"
#: js/src/serverSettings/AuthorityBeingGenerated.js:30
msgid ""
......@@ -200,14 +227,17 @@ msgid ""
"few minutes. Settings will appear here automatically once the authority "
"is ready."
msgstr ""
"Uw certificaatautoriteit wordt nu gegenereerd. Dit neemt normaal gesproken "
"een paar minuten in beslag. De instellingen worden hier automatisch "
"weergegeven nadat de autoriteit gereed is."
#: js/src/serverSettings/AuthorityMissing.js:29
msgid "Cannot generate certificate authority"
msgstr ""
msgstr "Kan certificaatautoriteit niet genereren"
#: js/src/serverSettings/AuthorityMissing.js:35
msgid "No certification authority"
msgstr ""
msgstr "Geen certificaatautoriteit"
#: js/src/serverSettings/AuthorityMissing.js:36
msgid ""
......@@ -215,120 +245,137 @@ msgid ""
"required to generate client certificates to authenticate to the OpenVPN "
"server. To proceed you need to generate it first."
msgstr ""
"Er is momenteel geen OpenVPN certificaatautoriteit (CA). Een CA is benodigd "
"om client certificaten te genereren om te authenticeren met de OpenVPN "
"server. Om verder te gaan dient u deze eerst te genereren."
#: js/src/serverSettings/AuthorityMissing.js:42
msgid "Generate CA"
msgstr ""
msgstr "Genereer CA"
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:30 reforis_openvpn/__init__.py:50
msgid "Cannot delete certificate authority"
msgstr ""
msgstr "Kan certificaatautoriteit niet verwijderen"
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:36
msgid "Certificate authority"
msgstr ""
msgstr "Certificaatautoriteit"
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:38
msgid ""
"You can't delete the CA while the OpenVPN server is enabled. To delete "
"the CA you need to disable the server configuration first."
msgstr ""
"U kunt de CA niet verwijderen terwijl de OpenVPN server is ingeschakeld. Om "
"de CA te verwijderen dient u de serverconfiguratie eerst te stoppen."
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:41
msgid ""
"Your certificate authority (CA) is set up properly. Please note that if "
"you delete it all clients will have their access revoked."
msgstr ""
"Uw certificaatautoriteit (CA) is correct ingesteld. Merk op dat zodra u deze "
"verwijdert, de toegang van alle clients wordt ingetrokken."
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:47
msgid "Delete CA"
msgstr ""
msgstr "Verwijder CA"
#: js/src/serverSettings/ServerSettings.js:34
msgid "Server Settings"
msgstr ""
msgstr "Server Instellingen"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:30
msgid "Cannot save server settings"
msgstr ""
msgstr "Kan serverinstellingen niet opslaan"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:61
msgid "Server settings"
msgstr ""
msgstr "Serverinstellingen"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:62
msgid ""
"Please note that you need a public (preferably static) IP address and "
"your network configured to make use of VPN server."
msgstr ""
"Merk op dat u een publiek (bij voorkeur statisch) IP-adres nodig heeft en "
"dat uw netwerk is geconfigureerd om gebruik te maken van de VPN server."
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:65
msgid "Server enabled"
msgstr ""
msgstr "Server ingeschakeld"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:71
msgid "Device"
msgstr ""
msgstr "Apparaat"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:73
msgid "Listen on IPv6"
msgstr ""
msgstr "Luisteren op IPv6"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:76
msgid ""
"Useful if you don't have public IPv4 address. Disable if your IPv6 "
"connection is broken."
msgstr ""
"Waardevol als u geen publiek IPv4-adres heeft. Schakel uit als uw IPv6 "
"connectie niet werkt."
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:79
msgid "Protocol"
msgstr ""
msgstr "Protocol"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:83
msgid ""
"Clients will connect to the VPN server via this protocol. Use TCP if your"
" ISP blocks UDP."
msgstr ""
"Clients zullen verbinden met de VPN server via dit protocol. Gebruik TCP als "
"uw internetprovider UDP blokkeert."
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:86
msgid "VPN network address"
msgstr ""
msgstr "VPN netwerkadres"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:90
msgid ""
"This network should be different than any network directly reachable by "
"the router and the clients."
msgstr ""
"Dit netwerk moet verschillend zijn ten opzichte van andere direct bereikbare "
"netwerken vanuit de router en de clients."
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:93
msgid "VPN network mask"
msgstr ""
msgstr "VPN netwerkmasker"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:100
msgid "Port"
msgstr ""
msgstr "Poort"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:102
msgid "Route all traffic via VPN"
msgstr ""
msgstr "Routeer alle verkeer via VPN"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:107
msgid "Clients will access the Internet via VPN"
msgstr ""
msgstr "Clients verkrijgen toegang tot het internet via VPN"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:110
msgid "Use DNS via VPN"
msgstr ""
msgstr "Gebruik DNS via VPN"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:113
msgid ""
"Clients will resolve addresses using router's DNS. Required when "
"accessing local servers like my-nas.lan"
msgstr ""
"Clients zullen de DNS resolver van de router gebruiken. Dit is nodig wanneer "
"deze lokale servers moeten kunnen bereiken, zoals my-nas.lan"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:123
msgid "Save"
msgstr ""
msgstr "Opslaan"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:126
msgid ""
......@@ -336,58 +383,62 @@ msgid ""
" manually your configuration will be extended (rather than overwritten)."
" In case of conflict you must fix previous settings by yourself."
msgstr ""
"<strong>Geavanceerde gebruikers:</strong> als u al handmatig een OpenVPN "
"server heeft geconfigureerd, worden uw configuraties toegevoegd (in plaats "
"van overschreven). In het geval van conflicten dient u deze eerdere "
"instellingen zelf repareren."
#: reforis_openvpn/__init__.py:42
msgid "Certificate authority already exists"
msgstr ""
msgstr "Certificaatautoriteit bestaat al"
#: reforis_openvpn/__init__.py:66
msgid "Cannot change OpenVPN server settings"
msgstr ""
msgstr "Kan de OpenVPN server instellingen niet wijzigen"
#: reforis_openvpn/__init__.py:85
msgid "Client '{}' is already registered"
msgstr ""
msgstr "Client '{}' is al geregistreerd"
#: reforis_openvpn/__init__.py:89
msgid "Cannot register client"
msgstr ""
msgstr "Kan client niet registreren"
#: reforis_openvpn/__init__.py:102
msgid "Requested client does not exist"
msgstr ""
msgstr "Vereiste client bestaat niet"
#: reforis_openvpn/__init__.py:106
msgid "Cannot get client"
msgstr ""
msgstr "Kan client niet verkrijgen"
#: reforis_openvpn/__init__.py:115
msgid "Cannot revoke certificate"
msgstr ""
msgstr "Kan certificaat niet intrekken"
#: reforis_openvpn/__init__.py:131
msgid "Requested settings do not exist"
msgstr ""
msgstr "Opgevraagde instellingen bestaan niet"
#: reforis_openvpn/__init__.py:138
msgid "Missing data for 'settings' file"
msgstr ""
msgstr "Ontbrekende data voor configuratiebestand"
#: reforis_openvpn/__init__.py:146
msgid "Client settings '{}' already exist"
msgstr ""
msgstr "Client instellingen '{}' bestaan al"
#: reforis_openvpn/__init__.py:154
msgid "Cannot add OpenVPN client settings"
msgstr ""
msgstr "Kan de OpenVPN client instellingen niet toevoegen"
#: reforis_openvpn/__init__.py:168
msgid "Cannot change OpenVPN client settings"
msgstr ""
msgstr "Kan de OpenVPN instellingen niet wijzigen"
#: reforis_openvpn/__init__.py:177
msgid "Cannot delete OpenVPN client settings"
msgstr ""
msgstr "Kan de OpenVPN client instellingen niet wissen"
#~ msgid "An error occurred during loading certificate authority details"
#~ msgstr ""
......@@ -409,4 +460,3 @@ msgstr ""
#~ msgid "An error occurred during loading OpenVPN server settings"
#~ msgstr ""
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment