Commit b8876295 authored by Aleksandr Gumroian's avatar Aleksandr Gumroian
Browse files

Merge branch 'remove-dup-norwegian-translate' into 'master'

translations: remove duplicated translation for Norwegian Bokmål and update translations

See merge request !51
parents cc0f10c7 5b0b35cb
Pipeline #75737 passed with stage
in 4 minutes and 34 seconds
......@@ -7,100 +7,108 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-02 11:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-28 22:09+0000\n"
"Last-Translator: Josef Schlehofer <pepe@bloodkings.eu>\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/turris/"
"reforis-openvpn-plugin/cs/>\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-01 13:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-28 12:26+0000\n"
"Last-Translator: Lukas Jelinek <lukas.jelinek@nic.cz>\n"
"Language: cs\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/turris/reforis-"
"openvpn-plugin/cs/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.0-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.7.0\n"
"Generated-By: Babel 2.8.0\n"
#: js/src/app.js:14
msgid "OpenVPN"
msgstr ""
msgstr "OpenVPN"
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:54
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:61
msgid "Add new client"
msgstr ""
msgstr "Přidat nového klienta"
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:57
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:50
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:64
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:56
msgid "Client name"
msgstr ""
msgstr "Název klienta"
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:58
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:65
msgid ""
"Shorter than 64 characters. Only alphanumeric characters, dots, dashes "
"and underscores."
msgstr ""
"Kratší než 64 znaků. Pouze alfanumerické znaky, tečky, spojovníky a "
"podtržítka."
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:64
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:80
msgid "Add"
msgstr ""
msgstr "Přidat"
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:74
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:91
msgid "Name cannot be empty"
msgstr ""
msgstr "Název nesmí být prázdný"
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:77
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:94
msgid "Name is too long"
msgstr ""
msgstr "Název je příliš dlouhý"
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:80
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:97
msgid "Name contains invalid characters"
msgstr ""
msgstr "Název obsahuje neplatné znaky"
#: js/src/clientRegistration/ClientRegistration.js:29
#: js/src/clientRegistration/ClientRegistration.js:34
msgid "Client Registration"
msgstr ""
msgstr "Registrace klienta"
#: js/src/clientRegistration/ClientRegistration.js:50
#: js/src/clientRegistration/ClientRegistration.js:60
msgid "You need to generate certificate authority in order to register clients."
msgstr ""
msgstr "Pro vytváření tokenů potřebujete vygenerovat certifikační autoritu."
#: js/src/clientRegistration/ClientRegistration.js:54
#: js/src/clientRegistration/ClientRegistration.js:69
msgid ""
"You need to generate a configuration file for each client that you wish "
"to connect to your OpenVPN server."
msgstr ""
"Pro každého klienta, kterého chcete připojovat k OpenVPN serveru, "
"potřebujete vygenerovat konfigurační soubor."
#: js/src/clientRegistration/ClientRegistration.js:55
#: js/src/clientRegistration/ClientRegistration.js:74
msgid ""
"To apply the client configuration you need to download it and put it into"
" the OpenVPN configuration directory or alternatively open it using your "
"OpenVPN client. You might need to restart your client afterwards."
msgstr ""
"Nastavení klienta uplatníte tak, že ho stáhnete a nahrajete do složky s "
"nastavením OpenVPN klienta nebo ho v něm otevřete. Následně může být "
"potřeba klienta restartovat."
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:35
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:42
msgid "There are no clients registered."
msgstr ""
msgstr "Nejsou registrováni žádní klienti."
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:51
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:57
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:75
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:80
msgid "Actions"
msgstr ""
msgstr "Akce"
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:97
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:107
msgid "Access revoked"
msgstr ""
msgstr "Přístup odvolán"
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:122
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:132
msgid "Download"
msgstr "Stahování"
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:129
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:139
msgid "Revoke"
msgstr ""
msgstr "Odvolat"
#: js/src/clientRegistration/Clients.js:72
#: js/src/clientRegistration/Clients.js:91
msgid "Client configurations"
msgstr ""
msgstr "Nastavení klientů"
#: js/src/clientRegistration/Clients.js:102
#: js/src/clientRegistration/Clients.js:127
msgid ""
"Be sure to check if server's IP address provided in configuration file "
"actually matches the public IP address of your router. You can set this "
......@@ -108,93 +116,118 @@ msgid ""
"<strong>not</strong> stored anywhere and is applicable only to the "
"configuration being currently downloaded."
msgstr ""
"Nezapomeňte zkontrolovat, zda se IP adresa serveru uvedená v "
"konfiguračním souboru skutečně shoduje s veřejnou IP adresou vašeho "
"routeru. Pokud selže automatická detekce, můžete tuto adresu nastavit "
"ručně. Tato změna <strong> není </strong> nikde uložena a je použitelná "
"pouze pro aktuálně stahovanou konfiguraci."
#: js/src/clientRegistration/Clients.js:136
#: js/src/clientRegistration/Clients.js:167
msgid "Override server address"
msgstr ""
msgstr "Přepsat adresu serveru"
#: js/src/clientRegistration/Clients.js:142
#: js/src/clientRegistration/Clients.js:173
msgid "Router's public IPv4 address"
msgstr ""
msgstr "Veřejná adresa IPv4 routeru"
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:49
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:55
msgid "Add settings"
msgstr ""
msgstr "Přidat nastavení"
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:50
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:57
msgid ""
"Please select a file with OpenVPN client settings you wish to add. New "
"settings will be enabled after uploading. Please note that network will "
"be restarted automatically."
msgstr ""
"Vyberte prosím soubor s nastavením klienta OpenVPN, kterého chcete "
"přidat. Nové nastavení se aktivuje po nahrání souboru. Pamatujte prosím, "
"že síť bude automaticky restartována."
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:64
msgid "Upload settings"
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:66
msgid "Choose settings file..."
msgstr ""
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:78
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:81
msgid "Upload settings"
msgstr "Nahrát nastavení"
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:96
msgid "File is too big. Maximum size is 1 MB"
msgstr ""
msgstr "Soubor je příliš velký. Maximální velikost je 1 MB"
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:83
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:102
msgid "Filename must be at least 1 and at most 50 characters long."
msgstr ""
msgstr "Název souboru musí mít délku 1 až 50 znaků."
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:86
#: js/src/clientSettings/AddSettingsForm.js:109
msgid ""
"Filename can contain only alphanumeric characters, dots, dashes and "
"underscores."
msgstr ""
"Název souboru může obsahovat jen alfanumerické znaky, tečky, spojovníky a"
" podtržítka."
#: js/src/clientSettings/ClientSettings.js:16
#: js/src/clientSettings/ClientSettings.js:19
msgid "Client Settings"
msgstr ""
msgstr "Nastavení klienta"
#: js/src/clientSettings/ClientSettings.js:17
#: js/src/clientSettings/ClientSettings.js:21
msgid ""
"In order to use OpenVPN client you need to prepare text file with client "
"settings. If you want to connect to another Turris device, download "
"appropriate file from \"Client Registration\" page."
msgstr ""
"Abyste mohli používat klienta OpenVPN, budete potřebovat si připravit "
"textový soubor s nastavením. Chcete-li se připojit na jiné zařízení "
"Turris, stáhněte si příslušný soubor ze stránky \"Registrace klienta\"."
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:27
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:36
msgid "Available settings"
msgstr ""
msgstr "Dostupná nastavení"
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:28
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:38
msgid ""
"For each uploaded file a new OpenVPN client instance is created. Please "
"check settings file for errors if instance is enabled and not running few"
" minutes after setup."
msgstr ""
"Pro každý nahraný soubor se vytvoří nová instance klienta OpenVPN. Pokud "
"je instance povolena a několik minut po instalaci neběží, ověřte prosím, "
"zda neobsahuje chyby."
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:45
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:62
msgid "There are no settings added yet."
msgstr "Zatím nejsou přidána žádná nastavení."
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:72
msgid "Instances"
msgstr ""
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:103
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:160
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:131
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:191
msgid "Cannot refresh status"
msgstr ""
msgstr "Nelze aktualizovat stav"
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:136
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:198
msgid "Running"
msgstr ""
msgstr "Běží"
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:136
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:200
msgid "Not running"
msgstr ""
msgstr "Neběží"
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:137
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:204
#: js/src/clientSettings/SettingsTable.js:206
msgid "Check status"
msgstr ""
msgstr "Zkontrolovat stav"
#: js/src/serverSettings/AuthorityBeingGenerated.js:28
msgid "Generating certification authority"
msgstr ""
msgstr "Generování certifikační autority"
#: js/src/serverSettings/AuthorityBeingGenerated.js:30
msgid ""
......@@ -202,194 +235,218 @@ msgid ""
"few minutes. Settings will appear here automatically once the authority "
"is ready."
msgstr ""
"Vaše certifikační autorita se nyní generuje. Obvykle to zabere několik "
"minut. Nastavení se objeví, jakmile bude autorita připravena."
#: js/src/serverSettings/AuthorityMissing.js:29
#: js/src/serverSettings/AuthorityMissing.js:33
msgid "Cannot generate certificate authority"
msgstr ""
msgstr "Nelze vygenerovat certifikační autoritu"
#: js/src/serverSettings/AuthorityMissing.js:35
#: js/src/serverSettings/AuthorityMissing.js:39
msgid "No certification authority"
msgstr ""
msgstr "Žádná certifikační autorita"
#: js/src/serverSettings/AuthorityMissing.js:36
#: js/src/serverSettings/AuthorityMissing.js:41
msgid ""
"Currently there is no OpenVPN certificate authority (CA). A CA is "
"required to generate client certificates to authenticate to the OpenVPN "
"server. To proceed you need to generate it first."
msgstr ""
"V tuto chvíli není k dispozici žádná certifikační autorita (CA) pro "
"OpenVPN. CA je potřeba k vygenerování klientských certifikátů k ověřování"
" vůči OpenVPN serveru. Aby bylo možné pokračovat, je třeba ji nejprve "
"vytvořit."
#: js/src/serverSettings/AuthorityMissing.js:42
#: js/src/serverSettings/AuthorityMissing.js:51
msgid "Generate CA"
msgstr ""
msgstr "Vygenerovat CA"
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:30 reforis_openvpn/__init__.py:50
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:28 reforis_openvpn/__init__.py:50
msgid "Cannot delete certificate authority"
msgstr ""
msgstr "Nelze smazat certifikační autoritu"
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:36
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:34
msgid "Certificate authority"
msgstr ""
msgstr "Certifikační autorita"
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:38
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:37
msgid ""
"You can't delete the CA while the OpenVPN server is enabled. To delete "
"the CA you need to disable the server configuration first."
msgstr ""
"Nemůžete smazat CA, pokud je OpenVPN server povolený. Ke smazání CA "
"musíte server nejdřív server zakázat."
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:41
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:43
msgid ""
"Your certificate authority (CA) is set up properly. Please note that if "
"you delete it all clients will have their access revoked."
msgstr ""
"Vaše certifikační autorita (CA) je správně nastavena. Vezměte prosím na "
"vědomí, že pokud ji smažete, odvoláte tím přístup všem klientům."
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:47
#: js/src/serverSettings/AuthorityReady.js:56
msgid "Delete CA"
msgstr ""
msgstr "Smazat CA"
#: js/src/serverSettings/ServerSettings.js:34
msgid "Server Settings"
msgstr ""
msgstr "Nastavení serveru"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:30
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:43
msgid "Cannot save server settings"
msgstr ""
msgstr "Nelze uložit nastavení serveru"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:61
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:82
msgid "Server settings"
msgstr ""
msgstr "Nastavení serveru"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:62
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:84
msgid ""
"Please note that you need a public (preferably static) IP address and "
"your network configured to make use of VPN server."
msgstr ""
"Vezměte prosím na vědomí, že potřebujete veřejnou (pokud možno statickou)"
" IP adresu a že vaše síť musí být nakonfigurována pro použití VPN "
"serveru."
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:65
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:90
msgid "Server enabled"
msgstr ""
msgstr "Server povolen"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:71
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:100
msgid "Device"
msgstr "Zařízení"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:73
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:105
msgid "Listen on IPv6"
msgstr ""
msgstr "Očekávat spojení na IPv6"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:76
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:110
msgid ""
"Useful if you don't have public IPv4 address. Disable if your IPv6 "
"connection is broken."
msgstr ""
"Užitečné, pokud nemáte veřejnou adresu IPv4. Zakažte, pokud je vaše "
"připojení IPv6 nefunkční."
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:79
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:115
msgid "Protocol"
msgstr ""
msgstr "Protokol"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:83
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:121
msgid ""
"Clients will connect to the VPN server via this protocol. Use TCP if your"
" ISP blocks UDP."
msgstr ""
"Klienti se připojí k serveru VPN prostřednictvím tohoto protokolu. Pokud "
"váš ISP blokuje UDP, použijte TCP."
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:86
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:126
msgid "VPN network address"
msgstr ""
msgstr "Síťová adresa VPN"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:90
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:132
msgid ""
"This network should be different than any network directly reachable by "
"the router and the clients."
msgstr ""
"Měla by být použita jiná síť (z pohledu adres) než ty přímo dosažitelné "
"ze směrovače a klientů."
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:93
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:137
msgid "VPN network mask"
msgstr ""
msgstr "Maska sítě VPN"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:100
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:146
msgid "Port"
msgstr ""
msgstr "Port"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:102
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:151
msgid "Route all traffic via VPN"
msgstr ""
msgstr "Směrovat veškerý provoz přes VPN"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:107
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:156
msgid "Clients will access the Internet via VPN"
msgstr ""
msgstr "Klienti budou přistupovat k Internetu přes VPN"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:110
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:161
msgid "Use DNS via VPN"
msgstr ""
msgstr "Používat DNS prostřednictvím VPN"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:113
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:166
msgid ""
"Clients will resolve addresses using router's DNS. Required when "
"accessing local servers like my-nas.lan"
msgstr ""
"Klienti budou řešit překlad adres prostřednictvím DNS na routeru. Nutné "
"při přístupu k místním serverů, například my-nas.lan"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:123
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:179
msgid "Save"
msgstr ""
msgstr "Uložit"
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:126
#: js/src/serverSettings/ServerSettingsForm.js:186
msgid ""
"<strong>Advanced users:</strong> if you already configured OpenVPN server"
" manually your configuration will be extended (rather than overwritten)."
" In case of conflict you must fix previous settings by yourself."
msgstr ""
"<strong>Pokročilí uživatelé:</strong> Pokud už máte server OpenVPN "
"nakonfigurován ručně, vaše konfigurace bude rozšířeba (nikoli přepsána). "
"V případě konfliktu si budete muset nastavení vlastnoručně opravit."
#: reforis_openvpn/__init__.py:42
msgid "Certificate authority already exists"
msgstr ""
msgstr "Certifikační autorita už existuje"
#: reforis_openvpn/__init__.py:66
msgid "Cannot change OpenVPN server settings"
msgstr ""
msgstr "Nelze změnit nastavení serveru OpenVPN"
#: reforis_openvpn/__init__.py:85
msgid "Client '{}' is already registered"
msgstr ""
msgstr "Klient '{}' je již zaregistrován"
#: reforis_openvpn/__init__.py:89
msgid "Cannot register client"
msgstr ""
msgstr "Nelze zaregistrovat klienta"
#: reforis_openvpn/__init__.py:102
msgid "Requested client does not exist"
msgstr ""
msgstr "Požadovaný klient neexistuje"
#: reforis_openvpn/__init__.py:106
msgid "Cannot get client"
msgstr ""
msgstr "Nelze získat klienta"
#: reforis_openvpn/__init__.py:115
#: reforis_openvpn/__init__.py:117
msgid "Cannot revoke certificate"
msgstr ""
msgstr "Certifikát nelze odvolat"
#: reforis_openvpn/__init__.py:131
#: reforis_openvpn/__init__.py:133
msgid "Requested settings do not exist"
msgstr ""
msgstr "Požadovaná nastavení neexistují"
#: reforis_openvpn/__init__.py:138
#: reforis_openvpn/__init__.py:140
msgid "Missing data for 'settings' file"
msgstr ""
msgstr "Chybějí data pro soubor nastavení"
#: reforis_openvpn/__init__.py:146
#: reforis_openvpn/__init__.py:148
msgid "Client settings '{}' already exist"
msgstr ""
msgstr "Nastavení klienta „{}“ již existuje"
#: reforis_openvpn/__init__.py:154
#: reforis_openvpn/__init__.py:156
msgid "Cannot add OpenVPN client settings"
msgstr ""
msgstr "Nelze přidat nastavení klienta OpenVPN"
#: reforis_openvpn/__init__.py:168
#: reforis_openvpn/__init__.py:170
msgid "Cannot change OpenVPN client settings"
msgstr ""
msgstr "Nelze změnit nastavení klienta OpenVPN"
#: reforis_openvpn/__init__.py:177
#: reforis_openvpn/__init__.py:179
msgid "Cannot delete OpenVPN client settings"
msgstr ""
msgstr "Nelze odstranit nastavení klienta OpenVPN"
#~ msgid "An error occurred during loading certificate authority details"
#~ msgstr ""
......@@ -411,3 +468,4 @@ msgstr ""
#~ msgid "An error occurred during loading OpenVPN server settings"
#~ msgstr ""
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-02 11:00+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-01 13:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-22 14:40+0200\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language: da\n"
......@@ -16,89 +16,91 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 2.7.0\n"
"Generated-By: Babel 2.8.0\n"
#: js/src/app.js:14
msgid "OpenVPN"
msgstr ""
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:54
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:61
msgid "Add new client"
msgstr ""
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:57
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:50
#: js/src/clientRegistration/AddClientForm.js:64
#: js/src/clientRegistration/ClientTable.js:56
msgid "Client name"
msgstr ""