Commit 3e7fc79c authored by Michal Hrusecky's avatar Michal Hrusecky 🐉
Browse files

Add Czech translations for bare profile

parent 7adfd47d
Pipeline #66733 passed with stage
in 4 minutes and 35 seconds
......@@ -740,6 +740,14 @@ msgstr ""
"přizpůsobení zařízení vašim potřebám bude nejspíš třeba provést v "
"nastavení ještě další změny."
#: js/src/guide/constants.js:59
msgid ""
"Your device is now ready to be used. You can tweak the rest of the "
"setting in administration interface."
msgstr ""
"Vaše zařízení je nyní připraveno k použití. Další nastavení naleznete "
"v administračním rozhraní"
#: js/src/guide/constants.js:63
msgid ""
"You chose to act as local server this means that it doesn't make sense to"
......
......@@ -571,6 +571,12 @@ msgid ""
"some further configuration updates to fit the device to your needs."
msgstr ""
#: js/src/guide/constants.js:59
msgid ""
"Your device is now ready to be used. You can tweak the rest of the "
"setting in administration interface."
msgstr ""
#: js/src/guide/constants.js:63
msgid ""
"You chose to act as local server this means that it doesn't make sense to"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment