Commit 333a77dd authored by Vaclav Sraier's avatar Vaclav Sraier
Browse files

updated server-check error message to more closely follow reality

parent 5ed93434
Pipeline #82356 passed with stage
in 4 minutes and 5 seconds
......@@ -8,8 +8,8 @@ $.ajax({
notice.className = "server-down-notice";
notice.innerHTML =
document.documentElement.lang === "cs"
? "Na serverech NetMetru právě probíhá údržba, zkuste to prosím později. V mezidobí můžete pro změření rychlosti použít například&nbsp;<a href='https://speedtest.cesnet.cz/'>test od kolegů z CESNETU</a>."
: "NetMetr servers are currently down for maintenance, please check back later. In the meantime, you can use&nbsp;<a href='https://speedtest.cesnet.cz/'>a test from colleagues at CESNET</a> to measure speed.";
? "Z nějakého důvodu se nepodařilo spojit s měřícími servery NetMetru. Prosím zkontrolujte si, že spojení nemůže nic blokovat a případně to zkuste později. V mezidobí můžete pro změření rychlosti použít například&nbsp;<a href='https://speedtest.cesnet.cz/'>test od kolegů z CESNETU</a>."
: "For some unknown reason we failed to connect to the NetMetr measurement servers. Please check that the connection is not blocked and try it again later. In the meantime, you can use&nbsp;<a href='https://speedtest.cesnet.cz/'>a test from colleagues at CESNET</a> to measure speed.";
document.querySelector("header.page-header").appendChild(notice);
},
timeout: 1000,
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment