Commit 423b2a15 authored by Anton Danilov's avatar Anton Danilov Committed by Anton Danilov

#455 Changed text in game rule

parent c2da5a87
......@@ -85,8 +85,8 @@ game_runes_description = Runes desc
game_runes_title = Runes title
game_crime_scene_title=Místo činu
game_crime_scene_description=Procvičování sluchové paměti
game_crime_scene_preloader_1=Zapamatuj si cestu lupiče po místě činu.
game_crime_scene_preloader_2=Poslechni si pozorně zvuky a zapamatuj si jejich pořadí. Poté poskládej předměty z místa činu ve správném pořadí do pásu vpravo.
game_crime_scene_preloader_1=Poslechni si pozorně zvuky a zapamatuj si jejich pořadí.
game_crime_scene_preloader_2=Poté poskládej předměty z místa činu ve správném pořadí do pásu vpravo.
# <!-- Robbery -->
robbery_1_finished=Pouta standard
......
......@@ -85,8 +85,8 @@ game_runes_description=Runes desc
game_runes_title=Runes title
game_crime_scene_title=*DE*Místo činu
game_crime_scene_description=*DE* *Popis hry Místo činu*
game_crime_scene_preloader_1=*DE* Zapamatuj si cestu lupiče po místě činu.
game_crime_scene_preloader_2=*DE* Poslechni si pozorně zvuky a zapamatuj si jejich pořadí. Poté poskládej předměty z místa činu ve správném pořadí do pásu vpravo.
game_crime_scene_preloader_1=*DE* Poslechni si pozorně zvuky a zapamatuj si jejich pořadí.
game_crime_scene_preloader_2=*DE* Poté poskládej předměty z místa činu ve správném pořadí do pásu vpravo.
# <!-- Robbery -->
robbery_1_finished=Handschellen Standard
......
......@@ -87,8 +87,8 @@ game_runes_description=Runes desc
game_runes_title=Runes title
game_crime_scene_title=*SK* Místo činu
game_crime_scene_description=*SK* *Popis hry Místo činu*
game_crime_scene_preloader_1=*SK* Zapamatuj si cestu lupiče po místě činu.
game_crime_scene_preloader_2=*SK* Poslechni si pozorně zvuky a zapamatuj si jejich pořadí. Poté poskládej předměty z místa činu ve správném pořadí do pásu vpravo.
game_crime_scene_preloader_1=*SK* Poslechni si pozorně zvuky a zapamatuj si jejich pořadí.
game_crime_scene_preloader_2=*SK* Poté poskládej předměty z místa činu ve správném pořadí do pásu vpravo.
# <!-- Robbery -->
robbery_1_finished=Púta štandard
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment