P

python-rpi-gpio-turris

A fork of RPi.GPIO python library modified for Turris