Turris OS 4.0-beta7 release

foris: version bump to 100.2
foris-ws: version bump to 1.6.1